Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2017

Na 99. jednání rady obce se dne 19.7.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Kulturní dům
 4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
 5. Dopravní značení
 6. Žádost o dotaci
 7. Prodej sypače
 8. Územní plán
 9. Různé       -     CZ/PL Želazno

Na 98. jednání rady obce se dne 30.6.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní dům
 3. Lávka přes řeku Bělá
 4. Digitální povodňový plán
 5. Rozdělení pozemku p. č. 1130/1 v k.ú. Kvasiny
 6. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek
 7. Vybavení technické čety
 8. Záměr pronájmu
 9. Komunikace Spojovací včetně propustku
 10. Smlouva o nájmu bytu č. 4 v čp 343 – dohoda o změně
 11. Rozšíření kanalizace Kvasiny
 12. Rozpočtové opatření
 13. Pečovatelská služba
 14. Různé       -    Dotace na sociální bydlení
 • Příprava programu MMR ČR na nájemní bydlení a ZTV
 • Posouzení kapacity okružní křižovatky na I/14 u ŠA a.s.

Na 97. jednání rady obce se dne 22.6.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Parkovací plocha pro motocykly u brány č.2
 3. Česká pošta s.p. – změna hodin pro veřejnost
 4. Smlouva o zajištění pouťových atrakcí
 5. Kulturní komise
 6. Návrh železničního řádu 2017/2018 v KHK
 7. Tenisový klub
 8. Rozpočtové opatření
 9. Různé       -    Dotace na pořízení automobilu
 • Memorandum o spolupráci
 • Stavební úpravy v místě pro přecházení u konzumu

 

Na 96. jednání rady obce se dne 9.6.2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Dohoda Obce Kvasiny se společností K2 invest s.r.o.
 3. Pronájem nezemědělských pozemků
 4. Smlouva o právu provést stavbu
 5. Žádost Českých drah a.s. o vyjádření k úpravě nocležny
 6. Vyvěšení záměru prodat pozemek 

 

Na 95. jednání rady obce se dne 31.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program 17. jednání ZO
 3. Informace o výsledku analýz spadu z lakovny
 4. Informace o výsledku z měření emisí na hlavním komíně lakovny
 5. Aktivity společnosti ŠKODA AUTO a.s. pro zaměstnance závodu a obyvatele regionu
 6. Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene - služebnosti kabelového vedení NN
 7. Vyjádření k podkladům rozhodnutí ve věci umístění a povolení záměru „ŠKODA AUTO a.s. – KVASINY – LOGISTICKÁ HALA A CENTRUM KVALITY“
 8. Právní služby
 9. Směrnice č.1 k účetnictví – změna v příloze č.4
 10. Směrnice č.14 k podrozvaze
 11. Stanovisko obce – zřízení vodovodní přípojky
 12. Oprava stávající kanalizace – technické zhodnocení
 1. Oprava dešťové kanalizace
 2. Aktualizace ceníku poskytovaných služeb
 3. Různé - Miss Hasička a Hasič roku 2017
 • Rodinný den ŠA a.s.

 

Na 94. jednání rady obce se dne 24.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Projekt podpora kultury v EU
 3. Oprava kapličky
 4. Obnova parku
 5. Kanalizace Kvasiny
 6. Kontrola OSSZ Rychnov n. Kn.
 7. Darovací smlouva
 8. Stavební práce v centru obce v okolí bytovek
 9. Kanalizace Petrák
 10. Rozpočtové opatření
 11. Různé        -     Tour de Kvasiny
 • Sběrný dvůr

Na 93. jednání rady obce se dne 17.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Výběrové řízení „Kanalizace Kvasiny“
 3. Parkování u nádraží na pozemku ČD
 4. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kvasiny za rok 2016
 5. Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí
 6. Práce v lese
 7. Vyvěšení záměru likvidace
 8. Vyřazení majetku na základě inventur a záměr prodeje rozmetadla
 9. Různé        -     Stromky u tenisu
 • Dopis s žádostí o finanční pomoc – Psí domov Lukavice
 • Zrušení rozhlasu v DPS
 • Chodník Skuhrov n. Bělou

Na 92. jednání rady obce se dne 4.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Komunikace Hamernice
 3. Komunikace Spojovací
 4. Linka bezpečí
 5. Vyvěšení záměrů prodat pozemky
 6. Výběrové řízení „Oprava kapličky“
 7. Výběrové řízení „Obnova parku“
 8. Rekultivace pozemků v majetku obce
 9. Výměna baterií v elektromobilu
 10. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
 11. Dodatek č.5 k pojistné smlouvě č. 7720649302
 12. Záměr pronajmout nezemědělský pozemek
 13. Záměr přenechat nezemědělský pozemek do dočasného užívání
 14. Kamerový systém
 15. Rozpočtové opatření
 16. Různé        -     Digitalizace kroniky
 • Nelegální parkoviště na soukromých pozemcích
 • VO Pod Olšinou

Na 91. jednání rady obce se dne 26.4. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Protipovodňová opatření
 3. Návrh vypořádání námitek ke Změně č.1 Územního plánu Kvasiny
 4. Žádost o vyjádření – plechová garáž
 5. Odvolání proti stavebnímu povolení
 6. Výběrová řízení na dodavatele
 7. Měření hydrantů v obci
 8. Grantový program ŠA „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“
 9. Schválení výsledků inventarizace za rok 2016
 10. Různé       

Na 90. jednání rady obce se dne 20.4. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 3. Kulturní komise
 4. Rozšíření kanalizace Kvasiny
 5. JSDH Obce Kvasiny
 6. Žádost o vyjádření
 7. Oprava povrchu kolem konzumu
 8. Memorandum
 9. Rozpočtové opatření
 10. Různé        -     Roznášení zpravodaje
 • Binkův dům a Vašátkovo
 • Den roztroušené sklerózy 31.5.2017
 • Seminář Příležitosti pro rozvoj regionu

 

Na 89. jednání rady obce se dne 4.4. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Ocenění sportovního úspěchu
 3. Oprava vodovodu a kanalizace v zámeckém dvoře
 4. Rozšíření kanalizace
 5. Záměr prodeje pozemku
 6. Smlouva o zajištění vybudování vodovodu
 7. Kulturní komise
 8. Právní služba
 9. Grantový program ŠA „Tady jsme doma“
 10. Přeložka zařízení distribuční soustavy
 11. Komunikace Spojovací včetně propustku
 12. Různé        -     Společný výcvik hasičů ŠA a hasičů RK včetně zapojení JSDH
 • Přejezd po pozemku pana Horáka
 • Úklid v rámci „Dne země“
 • Postup při projednání Změny č.1 ÚP Kvasiny
 • Možnost přihlášení do soutěže Urbanistický projekt roku

 

Na 88. jednání rady obce se dne 22. 3. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Dveře v DPS
 3. Žádost o vyjádření
 4. Smlouva o výpůjčce
 5. Komunikace k bytovým domům
 6. DSO Mikroregion Rychnovsko – členský příspěvek na rok 2017
 7. Dopis představenstva ŠA a.s.
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nezemědělského pozemku
 11. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
 12. Rozpočtové opatření
 13. Různé        -     Sběrný dvůr – nádoby pro vhazování použitých potravinářských olejů
 • Nabídka Letní kino
 • Pouťová zábava, Čarodějnice - bezpečnostní agentura
 • Žádost o informaci předána místostarostovi k vyřízení

Na 87. jednání rady obce se dne 7.3. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Revokace usnesení
 3. Nájemní smlouva
 4. Lávka přes řeku Bělá
 5. Finanční příspěvek na činnost DSO „Mikroregion Bělá“
 6. SMO ČR – členský příspěvek na rok 2017
 7. EZS – objekt dílny, hasičské zbrojnice
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene
 10. Různé        -     Projednání Změny č.1 ÚP Skuhrov nad Bělo  -    Žádost o odkoupení pozemku pana Horáka

Na 86. jednání rady obce se dne 25.2.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o výpůjčce
 3. Příspěvek na pořádání plesu
 4. Žádost o vyjádření
 5. Program 16. jednání ZO
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku
 7. Stavební povolení Bar Domeček
 8. Nákup pozemku
 9. Prohlášení o nevyužití předkupního práva
 10. Zadávací řízení – výběr zhotovitele pro varovný informační systém Kvasiny
 11. Různé        -     Námitky ke změně ÚP

 

Na 85. jednání rady obce se dne 7.2.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Značení v obci
 3. Příspěvek na pořádání plesu
 4. VPS kanalizace Kvasiny
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku
 7. Vyvěšení záměru prodat pozemek
 8. Poznej souseda
 9. Žádost JPO Kvasiny
 10. Žádost o finanční dar
 11. Granty ŠKODA AUTO a.s.
 12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
 13. Žádost Euroregionu Glacensis o zaplacení členského příspěvku na rok 2017
 14. Vyvěšení záměru uzavření budoucí kupní smlouvy
 15. Pověření k veřejnosprávní kontrole
 16. Rozpočtové opatření

Na 84. jednání rady obce se dne 24.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kamerový systém
 3. Značení v obci
 4. Příspěvek na pořádání plesu
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku

Na 83. jednání rady obce se dne 17.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Žádost o finanční dar na varhany pro svatovítskou katedrálu
 3. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 4. Žádost o vyhrnování sněhu
 5. Nákup nábytku a trezoru
 6. Memorandum starostů obcí sdružených v DSO Mikroregion Rychnovsko
 7. Příspěvek na pořádání plesu
 8. Kulturní dům
 9. Rozpočtové opatření

 Na 82. jednání rady obce se dne 10.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní komise
 3. Komunikace Spojovací včetně propustku
 4. Chodník Kvasiny – Skuhrov n. Bělou
 5. Parkovací karty
 6. Žádost o přidělení bytu v DPS Rychnov n. Kn.
 7. Žádost o finanční dar na podporu sportu
 8. Příspěvek na pořádání plesu
 9. Směrnice na rok 2017
 10. Rozpočtové opatření

Návštěvnost stránek

226004