Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Dotace pro držitele lesních pozemků o minimální výměře 3 ha na rozvoj lesní dopravní sítěDatum konání:
8.3.2017

Dotace pro držitele lesních pozemků o minimální výměře 3 ha na rozvoj lesní dopravní sítě.

 Informace o připravované výzvě Ministerstva zemědělství ČR z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020 pro 4. kolo příjmu žádostí mj. pro aktivitu

4.3.2 Lesnická infrastruktura. VÝZVA PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ o dotaci je plánována v termínu OD 4. DUBNA 2017 DO 24. DUBNA 2017 přes portál Farmáře.

Oprávněné aktivity:

PODPORA VÝSTAVBY A REKONSTRUKCÍ LESNÍCH CEST vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest.

 

  -  Ke zlepšení kvality stávajících lesních cest dojde jejich rekonstrukcí.

 

  -  Ke zvýšení hustoty lesních cest dojde výstavbou nových cest či rekonstrukcemi stávajících lesních cest se zvýšením jejich kategorie.

 

Zohledněno bude rovněž omezení erozního účinku odvodnění lesních cest či vybavenost lesních cest pro účely ochrany lesa.

 

Oprávnění žadatelé:

Držitelé (vlastníci, nájemci,pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.

 

Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří (je vlastníkem lesa nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů).

 Žadatel nemůže být:

sdružení vzniklé podle § 829 a následujících zákona č. 40/1964, Sb., občanský zákoník, ve znění platném do 31. 12. 2013, resp. společnost vzniklá podle § 2716 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, státní podniky a státní fondy.

 Výše podpory: 80 % způsobilých výdajů

Limity pro způsobilé výdaje: min. 10 000,- Kč, max. 8 000 000,- Kč na projekt

 Způsobilé výdaje:

- investice, které souvisejí s výstavbou lesních cest 1L a 2L a rekonstrukcí lesních cest (1L a 2L), lesních svážnic (3L) a technologických linek (4L) na lesní cesty, včetně souvisejících objektů a vybavení a včetně nezbytně vyvolaných investic,

 - projekční a průzkumné práce a inženýrská činnost během realizace projektu, maximálně do částky odpovídající 20 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace Podporované povrchy lesních cest.

 Konkrétní typy přípustných povrchů pro jednotlivé kategorie lesních cest a bližší informace k podmínkám tohoto dotačního zdroje jsou uvedeny ve specifických pravidlech, které jsou dostupné na stránkách SZIF.

 Ministerstvo zemědělství ČR také připravilo BEZPLATNÉ SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST k podmínkám pro podání žádostí o dotaci, a to již:

  1. BŘEZNA 2017 – HRADEC KRÁLOVÉ

 Věříme, že pokud jste držitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha, může být informace o připravované výzvě zajímavá primárně pro Vás.

Současně si Vás touto cestou dovolujeme požádat o spolupráci s předáním informací o plánované výzvě také držitelům lesů na území Vaší obce.

Předávání informací o možnosti získání dotačních prostředků potenciálním příjemcům považujeme za náš společný úkol, který může být v mnohých případech prvotním impulsem pro zajištění zdrojů financování nejen pro rozvoj lesní dopravní sítě v regionu.


Návštěvnost stránek

290630