Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Informace z obce

2019

KVĚTNOVÝ PŘEHLED AKCÍ v rámci MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU (MAP) ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA RYCHNOVSKU:

 

středa 1. 5. - PUTOVÁNÍ KE STUDÁNKÁM - kulturní program pro veřejnost (lektorka - Marie Trejtnarová s vodníkem Floriánkem, Rusalkou a dalšími), 13 - 15, Záměl, Vorařská lípa

 

čtvrtek 9. 5. - UČENÍ O MÍSTĚ, V MÍSTĚ A PRO MÍSTO, KDE ŽIJEME

- opakovaný úvodní seminář o metodě Místně zakotveného učení (pro pedagogy a zájemce o toto téma, lektorka Kateřina Borovinová - SEVER), 13.30 - 17.00, ZŠ Solnice

 

pondělí 13. 5. - JAK FUNGUJE DEMOKRACIE VE ŠKOLE? EXKURZE DO ZŠ K.

 1. RAISE V LÁZNÍCH BĚLOHRAD S ROZPRAVOU (akce pro ro pedagogy, vedení škol, aktivní lídry ve vzdělávání a zájemce z řad stávajících žákovských samospráv), 7.30 – 14.00, ZŠ Lázně Bělohrad

 

úterý 14. 5. - JAK NA ČTENÁŘSKOU A MATEMATICKOU GRAMOTNOST POHLEDEM ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE (pro pedagogy, ředitele, veřejnost, lektorka Mgr. Bc. Miluše Urbanová Ph.D., ředitelka krajského inspektorátu ČŠI), 14.00 – 17.00, Gymnázium F. M. Pelcla, Rychnov n/K.

 

středa 15. 5. - INKLUZE A JAK JI PODPOŘIT 4 ANEB NASTAVOVÁNÍ SPOLUPRÁCE PEDAGOGA A ASISTENTA PEDAGOGA - předposlední seminář z pětidílného cyklu, (lektorka Mgr. Kamila Barlow, školní psycholožka), 14.30 - 18.00 ZŠ Mozaika, Masarykova 1500, Rychnov n/K.

 

pondělí 20. 5. - ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI (ZAMĚŘENO NA DĚTI) (pro pedagogy a veřejnost, lektorka Věra Müllerová), 16.00 – 19.00, Déčko - DDM, Poláčkovo nám 88, Rychnov n/K. Pozvánka není přiložena.

 

úterý 21. 5. - LOGOPEDICKÉ VADY DĚTÍ - JAK K NIM PŘISTUPOVAT, JAK S NIMI PRACOVAT? (pro pedagogy MŠ, 1. stupně ZŠ, odborníky, rodiče a veřejnost, odborní garanti: Mgr. Eva Tomášová - speciální pedagožka, Mgr. Petra Šimerdová - klinická logopedka, Mgr. Ing Ladislav Martinek - psycholog), 14.30 – 17.30, ZŠ Javornická, Javornická 1596, Rychnov n/K.

 

pátek 24. 5. - JAK FUNGUJE DEMOKRACIE VE ŠKOLE? EXKURZE DO ZŠ JABLONNÉ NAD ORLICÍ S ROZPRAVOU (akce pro ro pedagogy, vedení škol, aktivní lídry ve vzdělávání a zájemce z řad stávajících žákovských samospráv),  11. 00 – 17.00, ZŠ Jablonné nad Orlicí

 

středa 29. 5. - INKLUZE A JAK JI PODPOŘIT 5 ANEB NASTAVOVÁNÍ SPOLUPRÁCE PEDAGOGA A ASISTENTA PEDAGOGA - poslední seminář z pětidílného cyklu, (lektorka Mgr. Kamila Barlow, školní psycholožka), 14.30 - 18.00, ZŠ Masarykova, Masarykova 563,  Rychnov n/K.

 

čtvrtek 30. 5. - MENTORING VE ŠKOLÁCH NA RYCHNOVSKU (úvodní seminář pro pedagogy, vedení škol, aktivní lídry ve vzdělávání). Přijďte ochutnat a zažít, co je to mít mentora, co od sebe a od něho čekat, jak pracovat na svém osobním rozvoji a rozvoji týmu ve škole. 13.30 - 19.00, ZŠ Javornice,  Javornice č. p.

2

 

čtvrtek 30. 5. - VAŘÍME ZDRAVĚ 1 ANEB SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA (praktické školení pro kuchaře a kuchařky ze školních kuchyní, lektorka Olga Chlápková, Skutečně zdravá škola), 14.00 – 18.00, Základní škola Solnice, Dobrušská 81, Solnice

 

Pozvánky najdete v příloze. REGISTRACE NA AKCE NA MAP@SDRUZENISPLAV.CZ.

Další informace též na FB: MAPnaRychnovsku [1]

 

PRACOVNÍ SKUPINY k aktualizaci Strategického dokumentu MAP se sejdou 2., 16. a 28. května od 14.00 ve Sdružení SPLAV, z. s., Javornická 1560, Rychnov n/K.

 

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN:

 

 1. 6. – Sdílení k využívání malých grantů (pro neziskové organizace, vedení škol, pedagogy, veřejnost), 15.00 – 17.00

 

 1. 6. – Canva aneb tvorba grafických materiálů, které zaujmou – workshop pro školy, neziskové organizace a zájemce z řad veřejnosti zaměřený na práci s grafickým nástrojem Canva, 8.30 – 14.00

 

Dobré dny vám za realizační tým přeje,

 

Jana Fajfrová

 

Sdružení SPLAV, z.s.

Mob: +420 777 309 803

Pozvánka na školení Sdružení Splav a informace o dotacích.pdf  

informace o právě probíhajících výzvách pro obce z MAS SDRUŽENÍ SPLAV:

 REALIZACE ÚSES (OPŽP)

 CÍLEM VÝZVY JE zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně .

 DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU: 14.03.2019 - 09.09.2019

 PODPOROVANÉ AKTIVITY

 

 •        založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich

částí

 

 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES,

realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

 

MÍRA PODPORY: až 100 % způsobilých výdajů

 ALOKACE: 2 500 000 Kč

VÝSADBY DŘEVIN I. (OPŽP)

 CÍLEM VÝZVY JE zlepšení stavu zeleně a posílení ekosystémové funkce krajiny.

 DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU: 03.10.2018 - 15.04.2019

 PODPOROVANÉ AKTIVITY

 

                * výsadby na nelesní půdě

                * založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí

                * zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES

                * liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku)

                * výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků

 MÍRA PODPORY: max. 85 % způsobilých výdajů

 ALOKACE: 1 738 000 Kč

 V případě jakýkoliv dotazů se můžete obrátit na projektovou

manažerku: BC. MARKÉTU LINHARTOVOU, TEL.: 725 433 126, EMAIL:

LINHARTOVA@CEP-RRA.CZ.

 RÁDI S VÁMI PROKONZULTUJEME VÁŠ INVESTIČNÍ ZÁMĚR, PŘIPRAVÍME VŠECHNY PODKLADY, ZKOMPLETUJEME PŘÍLOHY A VYPRACUJEME ŽÁDOST PRO PODÁNÍ VAŠEHO PROJEKTU.

 Místní akční skupina Sdružení SPLAV  -  informace , školení, pravidla, výzvy viz přiložené soubory     Příloha bez názvu_ 00004.pdf 

Pravidla 19.2.1 pro rok 2019.pdf      Fiche 9.pdf     Fiche 10.pdf    Fiche 11.pdf     Fiche 12.pdf     Fiche 15.pdf   

Informace z finanční správy - podáváte daňové přiznání k dani z příjmů    informace finanční správy - daňové přiznání.pdf 

 

Nabídka odboru sociálních věcí Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou - depistáž.pdf    sociální práce na obci.pdf

Cyklobusy do hor - viz přiložené soubory

 linka-c.-5-castolovice-destne-660141-aldisbus.pdf      Příloha bez názvu_ 00004.doc

Informace k volbám do zastupitelstva obce 

sb0045-2018.pdf     58002_2018_p_MetodikaobčanéEU.pdf     58002_2018_p_Přílohadoklady.pdf    

Zveřejnění informací  Finančního úřadu , územ. pracoviště Rychnov nad Kněžnou 

Příloha č. 1 - provozni doba UP RK 2018.PDF     Příloha č. 2 - provozni doba UP DO, KO 2018.pdf    Příloha č. 3 - tisková zpráva EET.pdf    Příloha č. 4 - leták k dani z nemovitých věcí.pdf    

 

Pečovatelská služba Kvasiny informuje občany o novém ceníku poskytovaných služeb viz přiložený soubor 

NOVY CENÍK OD 1.2.2018.doc    

Informace k volbám prezidenta republiky druhé kolo

Obecní úřad informuje občany, že hlasovací lístky na druhé kolo voleb, které se koná dne 26.1. až 27.1. 2018 budou k dispozici přímo ve volební místnosti na Obecním úřadu, nebudou roznášeny do domácností, dle pokynů ministerstva vnitra, odboru voleb.  Hlasovací lístky kandidátů, kteří postoupili do druhého kola volby, pak bude okrsková volební komise vydávat voličům ve volební místnosti, takže každý volič obdrží spolu s úřední obálkou (šedá obálka opatřená otiskem úředního razítka obecního úřadu) dva hlasovací lístky.

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb i okrskovou volební komisí o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky mimo volební místnost, ale pouze v územním obvodu příslušného volebního okrsku.

Voličské průkazy pro hlasování mimo obec ,bude Obecní úřad Kvasiny vydávat do středy 24.1.2018.

PF - starostka.pdf      PF obec 2018.pdf     PF volejbalisti Kvasiny.pdf   

 

Příloha bez názvu_ 00007.pdf 

ciozp.docx 

 

 

 

 

Jde o spotřebitelskou poradnu, která poskytuje rady občanům, kteří naletěli „šmejdům“. Součástí činnosti jsou i rady uváděné denně v rozhlase Hradec Králové www.rozhlas.cz/hradec/porady/_zprava/841825.sti

Pravidla pozarni bezpecnosti.pdf

 

Statistika přestupků za únor 2017

Informace z Obvodního oddělení policie ČR Rychnov nad Kněžnou

Unor17 policie.xlsx

Leden17.xlsx

 

Informační kampaň a nábor účastníků do projektu „BEC2 jako nástroj lokálního rozvoje“

Příloha bez názvu_ 00045.png

Příloha bez názvu_ 00048.png

Příloha bez názvu_ 00042.pdf 

 

Novela zákona o ovzduší (zákon č. 369/2016 Sb.)

Novela zákona o ovzduší byla schválena a vydána ve Sbírce pod číslem 369/2016 Sb. a začala platit od 1.1.2017 s výjimkou a to pro ponížený imisní limit pro částice PM2,5 s účinností od 1. ledna 2020.

Cílem novely zákona je posílení ochrany čistoty ovzduší před znečišťujícími látkami. Vedle přímých kontrol kotlů provozovaných v domácnostech zavádí přísnější imisní limit pro jemné prachové částice s průměrem do dvou a půl mikrometru (PM2,5). Také bude možné vzájemné uznávání plaket cizích států pro vjezd vozidel do nízkoemisních zón a dojde k pružnějšímu a efektivnějšímu vyhlašování smogových situací.

Novela zákona zavádí povinnost provozovatelů spalovacích zdrojů v domácnostech umožnit osobám pověřeným obecním úřadem obce s rozšířenou působností přístup ke zdroji, k jeho příslušenství a používaným palivům ke kontrole dodržování povinností podle zákona o ochraně ovzduší. Podmínkou je opakované podezření úřadu, že tepelný zdroj provozuje daná domácnost v rozporu s povinnostmi stanovenými zákonem o ochraně ovzduší. V případě prvního podezření úřad provozovatele písemně upozorní na podezření z porušování povinností, poučí jej o povinnostech spojených s provozem spalovacího zdroje a o důsledcích opakovaného podezření možností provedení přímé kontroly u zdroje. Při druhém důvodném podezření bude mít úředník oprávnění provést kontrolu. Při ní bude postupovat podle jasných pravidel daných kontrolním řádem a zákonem o ochraně ovzduší.

Osoba, která bude problematiku řešit na úřadu obce s rozšířenou působností –

MěÚ Rychnov nad Kněžnou:

Dr. Ing. Jaroslav Cvejn

Pevná linka: 494 509 358

Mobilní: 778 701 648

E-mail: Jaroslav.cvejn@rychnov-city.cz

Nový návrh také upravuje podmínky pro vyhlašování a odhlašování smogové situace a regulace. Cílem je jejich včasné vyhlašování a ukončování tak, aby byly brány v potaz lokální a krátkodobé nárůsty koncentrací. Pro částice PM10 bude vyhlašování smogových situací a regulací posuzováno na základě 12hodinových klouzavých průměrů, které mají zajistit co nejmenší prodlevu mezi vyhlášenou situací a naměřenou koncentrací.

Návrh dále obsahuje blok věcných a legislativně technických úprav (úprava přílohy č. 2 vyjmenované stacionární zdroje a pravidel pro sčítání zdrojů...) zákona prováděných v návaznosti na zkušenosti s téměř tříletou aplikační praxí zákona o ochraně ovzduší. V návaznosti na vypořádání připomínkového řízení byly do návrhu doplněny změny přílohy č. 10 upravující požadavky na uvádění kotlů na trh. Na základě připomínky Ministerstva financí se návrhem vypouští možnost zohlednění čistých a vysokoprocentních biopaliv do minimálního podílu biopaliv podle § 19 odst. 2 zákona.

Stejně jako v ostatních státech Evropské unie novela zavádí přísnější imisní limit pro prachové částice PM2,5. Ze současných 25 mikrogramů.m-3 novela snižuje imisní limit na 20 mikrogramů.m-3 od roku 2020, a uvádí tak legislativu ČR do souladu s právem EU. Prachové částice PM2,5 produkují zejména doprava a lokální topeniště.

Novela umožní vzájemné uznávání emisních plaket potřebných pro vjezd do nízkoemisních zón mezi Českou republikou a státy, kde jsou nastaveny obdobné podmínky pro jejich vyhlašování. V současné době se počítá s uznáváním německých plaket. Na území České republiky se nízkoemisní zóny teprve připravují.

 

PF KVASINY 2017 (2).bmp

 

Projektová dokumentace na protipovodňová opatření v Kvasinách

Obec Kvasiny zadala v rámci zvýšení ochrany obyvatel před povodněmi "Zpracování projektové dokumentace protipovodňových opatření pro územní řízení v Obci Kvasiny". Královéhradecký kraj je poskytovatelem části finančních prostředků na realizaci projektu.

propagace.jpg

 Bytové domy v Kvasinách - II. etapa

Společnosti K2 Invest s.r.o. realizuje výstavbu dvou pětipodlažních bytových domů obsahujících 19 nadstandartních bytových jednotek. Bližší informace o společnosti a projektech najdete po rozkliknutí záložek:

http://www.k2invest.cz/

http://www.k2invest.cz/kvasiny-2

 Kotlíkové dotace

Od 11.1.2016 začal Královéhradecký kraj přidělovat občanům kraje finanční prostředky na základě Dotačního programu Královéhradeckého kraje - Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Královéhradeckém kraji „Kotlíkové dotace“.

Více informací o možnostech získání dotace níže:

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=189

 

Hromadná změna dodavatelů energií

Změna dodavatelů energií.pdf

 

 

 

 

 

Sběr oděvů a textilních materiálů

 

KONTEJNERY OD FIRMY DIMATEX CS a.s.

Vytříděné oděvy a textilní materiály se recyklují a dále používají jako surovina pro výrobu čisticích hadrů, čisticích plachetek, netkaných textilií, lepenek a dalších. Část ošacení vhodné k dalšímu nošení se v rámci charitativního využití věnuje charitativním organizacím, kde se použije jako pomoc pro sociálně slabé a potřebné v krizových situacích. Podporujeme: Farní charita Beroun, Český Červený kříž Liberec, Oblastní charita Červený Kostelec, Diakonie Broumov, program Sázava 21, Nadace EURONISA, občanské sdružení PROSTOR PRO, Samari o.s. a další. Tímto sběrem a následnou recyklací všichni přispíváme ke zlepšení životního prostředí v našem městě.

Kontejnery na sběr textilu jsou bílé barvy s označením TEXTIL. Každý kontejner obsahuje návod k požití a popis co do kontejneru patří a co nikoliv.

Chcete-li přispět ke zlepšení životního prostředí, odkládejte do těchto speciálních kontejnerů použitý a nepotřebný textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. Volný textil se při vyvážení a manipulaci může znehodnotit.

Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové textilie, ručníky, ubrus, rovněž párovaná nositelná obuv. Do těchto kontejnerů nepatří koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné a mokré textilie. Myslete prosím na to, že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.

UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ OD FIRMY DIMATEX V OBCI KVASINY:

-         zastávka „U Soudku“

-         sídliště Zámecká

 

 

KONTEJNERY OD SOCIÁLNÍHO DRUŽSTVA DIAKONIE BROUMOV

Sbírková činnost použité ošacení je určeno pro potřebné. Sociální družstvo DIAKONIE BROUMOV pomáhá lidem, kteří se dostali do svízelné životní situace a díky solidaritě mnoha lidí se to i daří. Aby mohla pokračovat ve své, již více jak dvacet let trvající činnosti, pořádá 2x ročně sbírky použitého nevyužitého textilu s Vaší pomocí či s pomocí dalších spolků, jako je například Svaz žen, ČČK, SDH atp., organizované sbírky, kde občané nosí darovaný textil na konkrétní sběrná místa.

Jak můžete věci darovat

 • zaslat poštou do Broumova
 • využít "pískové" kontejnery
 • předat na sběrná místa Diakonie
 • osobně zavézt do Diakonie Broumov
 • uspořádat sbírku v obci, městě či škole a Diakonie si pro všechny věci přijede
 • ve větších městech lze uspořádat sbírku do vagonu
 • sbírkou použitého ošacení v ulicích města, či obce, ke které jste vyzvání letákem Diakonie Broumov

UMÍSTĚNÍ „PÍSKOVÉHO KONTEJNERU“ OD SOCIÁLNÍHO DRUŽSTVA DIAKONIE BROUMOV V OBCI KVASINY:

-         před požární zbrojnicí

Co můžete vložit do kontejneru

 • veškeré ošacení
 • obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty neztratily
 • bytový textil
 • přikrývky a polštáře (i peří)
 • hračky
 • knihy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Rozvozy z nemocnic s asistenčním doprovodem.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci akce ŠKODA AUTO a.s. za kažké prodané auto jeden zasazený strom, bylo v Kvasinách vysázeno 35 nových stromů.

více informací v přiloženém letáku - diakonie_leták_A4_CZ.pdf

SDH Kvasiny održel od SDH Dolní Beřkovice dárek (hasičské hadice) jako poděkování za pomoc postiženým obyvatelům povodní z Dolních Beřkovic. Děkovný dopis je přílohou.

poděkování - SDH Beřkovice.pdf

Upozorňujeme občany, že koupání v Kvasinském rybníku je na vlastní nebezpečí.

fotografie z dění v obci

Zmodernizované hřiště v parku ve středu obce:

fotografie z dění v obci

Oznamujeme občanům, že ve středu a v pátek od 18.00 hod bude v Kulturním domě v Kvasinách poskytováno občerstvení - pivo, limo a něco drobného k zakousnutí. Poprvé by mělo být otevřeno ve středu 5. června 2013.

Prezentace MAS Sdružení SPLAV.pdf

Nový štěpkovač v akci

fotografie z dění v obci í

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

299147