Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba Kvasiny je organizační složkou Obce Kvasiny, která vznikla rozhodnutím zastupitelstva obce dne 4. 4. 2007, s účinností od 1. 5. 2007. Pečovatelská služba je poskytována formou terénní služby. Pečovatelská služba poskytuje úkony v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou MPSV ČR č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním Pečovatelské služby Kvasiny je umožnit dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům v Kvasinách a spádových obcích, kteří ke svému samostatnému životu potřebují pomoc druhé osoby, setrvat ve svém domácím prostředí (doma) a žít pokud možno způsobem, na který byli dosud zvyklí.

Cílem Pečovatelské služby Kvasiny je umožnit uživateli:

 1. setrvat v přirozeném prostředí domova – v blízkosti rodiny, svých přátel pokud možno co nejdéle, případně umožnit mu dožít doma bez nutnosti odcházet do zdravotnického či jiného zařízení,
 2. zachovat v co nejvyšší možné míře, nebo obnovit, jeho způsob života,
 3. vytvořit tým kvalifikovaných, vzdělaných a informovaných pracovníků,  a tím zajišťovat systematickou kvalitní péči a uspokojovat potřeby uživatelů.

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením od 19 let, žijící v obci Kvasiny, Solnice, Skuhrov nad Bělou, Bílý Újezd, Osečnice, Lukavice, Houdkovice, Byzhradec, Černíkovice
 • dospělí občané s náhle vzniklými zdravotními problémy, které jim brání v sebeobsluze od 19 let, žijící v obci Kvasiny, Solnice, Skuhrov nad Bělou, Bílý Újezd, Osečnice, Lukavice, Houdkovice, Byzhradec, Černíkovice
 • senioři od 65 let, žijící v obci Kvasiny, Solnice, Skuhrov nad Bělou, Bílý Újezd, Osečnice, Lukavice, Houdkovice, Byzhradec, Černíkovice.

Zaměstnanci pečovatelské služby při své práci dodržují tyto zásady:

 1. uplatňují partnerský přístup ke všem uživatelům bez jakékoliv diskriminace,
 2. poskytují služby na co možná nejvyšší profesionální úrovni,
 3. chrání zájmy a práva uživatelů,
 4. vedou uživatele pokud možno k co největší aktivní spoluúčasti při naplňování osobních cílů,
 5. služby nastavují individuálně a pružně reagují na měnící se potřeby jednotlivých uživatelů.

Dodržováním těchto zásad vytváříme podmínky, aby uživatelé mohli uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace.

Vnitřní pravidla pro ochranu uživatelů před předsudky a negativním hodnocením

Zejména:

 1. zaměstnanci se vyjadřují o uživatelích s úctou, a tím vytvářejí i navenek pozitivní obraz cílové skupiny,
 2. na prvním místě je vždy člověk, teprve poté případné postižení, tzn., že hovoří o uživateli s demencí, nikoliv o dementním uživateli,
 3. uživatele oslovují důstojným způsobem a vykají jim,
 4. vnímají uživatele jako rovnocenného partnera a jako s takovým s ním jednají.

Nabízené činnosti

Pečovatelská služba poskytuje tyto činnosti:
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - tyto činnosti zahrnují pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc a doprovod v bytě, případně přesun z lůžka na vozík.
Dopomáháme při úkonech osobní hygieny, koupání, základní péče o vlasy, nehty, případně holení. Zajišťujeme stravu, dovážku i donášku obědů, pomáháme s ohřevem i podáváním jídla. V rámci úkonu zajištění chodu domácnosti provádíme běžný i velký úklid, údržbu domácích spotřebičů, topení v kamnech, donášku vody. Zprostředkujeme kontakt se společenským prostředím, zajišťujeme pochůzky na poštu, obecní úřad, do lékárny, poskytujeme doprovod k lékaři, na úřady, apod.

Poskytovatel nezajišťuje zdravotní péči, např. nedávkuje léky, neaplikuje inzulín.

Pečovatelská služba Kvasiny má k dispozici zázemí v Domě s pečovatelskou službou na adrese: Kvasiny č. p. 345, 517 02 Kvasiny. Tyto prostory slouží také jako kontaktní místo pro uživatele.

Nabízené úkony poskytujeme:

 • v pracovních dnech                       6.30 hodin – 18.00 hodin,
 • v sobotu, neděli, svátek                 9.00 hodin – 11.30 hodin.

Službu v pracovních dnech od 6.30 do 15.30 zajišťují 3 pracovnice v přímé péči, od 15.00 do 18. 00 hodin je péče zajištěna jednou pracovnicí. V sobotu, neděli a o svátcích je v době od 9.00 do 11.30 hodin péče zajištěna jednou pracovnicí.

Denní kapacita služby:  60 uživatelů/den
Denní kapacita vyjadřuje počet uživatelů, kterým je organizace schopna denně poskytnout péči dle smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

PEČOVATELSKOU SLUŽBU LZE ZAVÉST POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JEDINEC TAKOVÉ SLUŽBY SKUTEČNĚ POTŘEBUJE, TZN., ŽE NENÍ SCHOPEN SE O SVOU DOMÁCNOST A SVOU OSOBU POSTARAT SÁM, ANI S POMOCÍ RODINY.

Jak zažádat o pečovatelskou službu?

Zájemce o poskytnutí pečovatelské služby nebo zájemce o informaci o pečovatelské službě se může informovat osobně, telefonicky nebo písemnou či elektronickou korespondencí u pověřených pracovníků.

Osoba pověřená k poskytnutí informací a jednání se zájemcem:
 vedoucí pečovatelské služby
telefon:        494 596 510, 602 332 883
email:          dps@obec-kvasiny.cz
adresa:        Dům s pečovatelskou službou, Kvasiny 345, 517 02 KVASINY

Má-li zájemce zájem o poskytování pečovatelské služby, dohodne s ním vedoucí pečovatelské služby termín setkání k uskutečnění sociálního šetření.

Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu

Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu probíhá mj. formou sociální šetření v domácnosti zájemce (popřípadě v kanceláři obecního úřadu/pečovatelské služby).
Sociální šetření formou rozhovoru probíhá za účasti vedoucí pečovatelské služby, zájemce a případně jeho rodinného příslušníka, pečovatelky. Na základě zjištěných potřeb zájemce se provede záznam o jeho potřebách a přáních, s popisem potřebnosti a stávajícím stavem (záznam „Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu“) Zájemce je seznámen s nabídkou služeb, výší úhrady za poskytované služby, vnitřními pravidly pro poskytování sociálních služeb a s postupem při podávání stížností.

Smlouva o poskytování sociální služby

V případě, že je zjištěna nepříznivá sociální situace zájemce, a zájemce má stále zájem o poskytování pečovatelské služby, dojde k posouzení výsledků sociálního šetření, a je se zájemcem buď sepsána Smlouva o poskytování pečovatelské služby (v souladu s § 914 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění), nebo je zájemce odmítnut, popř. zařazen do evidence zájemců o poskytování pečovatelské služby. Vzor smlouvy je k dispozici v sekci "Tiskopisy".
Při podpisu smlouvy je uživateli sociálních služeb přidělena klíčová pracovnice. Každý uživatel sociálních služeb má svůj individuální plán s krátkodobým i dlouhodobým cílem, který vychází z jeho potřeb, a na jeho tvorbě a vyhodnocování se spolupodílí s pověřenou klíčovou pracovnicí. Smlouva může být ze strany uživatele kdykoliv ukončena, ze strany poskytovatele může být ukončena pouze za předem daných, smluvně upravených, podmínek. Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze na základě písemného, vzájemně odsouhlaseného dodatku.

PEČOVATELSKOU SLUŽBU LZE ZAVÉST POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE JEDINEC TAKOVÉ SLUŽBY SKUTEČNĚ POTŘEBUJE, TZN., ŽE NENÍ SCHOPEN SE O SVOU DOMÁCNOST A SVOU OSOBU POSTARAT SÁM, ANI S POMOCÍ RODINY.

Podávání stížností

Uživatelé pečovatelské služby jsou informováni při sjednávání služby, že mají možnost si stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služby, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi.

Stížnost lze podat:

 • ústně:                 vedoucí pečovatelské služby 
                             pracovnici v sociálních službách (pečovatelce)
 • telefonicky:        Pečovatelská služba Kvasiny, 494 596 510/602 332 883
 • písemně:           na adresu: Pečovatelská služba Kvasiny, Kvasiny 345, 517 02
 • anonymně:        do sběrné schránky umístěné v Domě s pečovatelskou službou Kvasiny 345.

Za vyřízení stížností odpovídá vedoucí pečovatelské služby . Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů.

 V případě nespokojenosti s vyřízením stížnosti má uživatel možnost obrátit se na:

Obec Kvasiny
Kvasiny 81
517 02 KVASINY

Úřad práce České republiky
Šternberkova 1433
516 01 RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Veřejný ochránce práv
Údolní 39
602 00   BRNO

Vysvětlení pojmů:

Zájemcem o informace:  může být kdokoliv – potenciální zájemce o službu, rodinný příslušník, sousedé, obvodní lékař, pracovníci LDN, osoba blízká, apod.

Zájemcem o službu: je náš potenciální uživatel. Je to člověk, kterému můžeme v budoucnu poskytovat sociální služby.

Uživatelem služby: se stává zájemce, který má uzavřenou Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s poskytovatelem.

Poskytovatel:  Pečovatelská služba Kvasiny

Sociální šetření:  jednání se zájemcem o službu formou rozhovoru, při kterém jsou zájemci poskytovány požadované informace a jsou zjišťovány potřeby, přání a cíle zájemce.

Klíčový pracovník: pečovatelka, která vykonává sociální úkony, koordinuje péči u uživatele, je jeho důvěrníkem i průvodcem nelehkým životem, napomáhá naplňovat jeho osobní cíle, hájí jeho zájmy.

Individuální plán: slouží k naplnění osobního cíle, postupy, jakým způsobem budou osobní cíle naplňovány.

NOVY CENÍK OD 1.2.2018.doc

Návštěvnost stránek

299143