Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Aktuality PS

Zpráva o činnosti Pečovatelské služby Kvasiny

za období od 18. 8. 2014 – 17. 12. 2014

 

1) Současný stav zaměstnanců Pečovatelské služby Kvasiny

Leona Andršová       pracovník v sociálních službách (pečovatelka), 100 % úvazek;

Věra Michelová        pracovník v sociálních službách (pečovatelka), pokladní, 100 % úvazek;

Dana Valentová       pracovník v sociálních službách (pečovatelka), 100 % úvazek;

Jiřina Lukavská        pracovník v sociálních službách (pečovatelka), od 31. 12. 2013 v pracovní neschopnosti;

Ota Čech                  řidič, technický pracovník, pracovník v nepřímé péči, 62,5 % úvazek;

Ilona Dusílková        pracovník v sociálních službách (pečovatelka) ZÁSTUP dovolená, pracovní neschopnost, dohoda o pracovní činnosti od 1. 9. 2014 do 30.11.2014, v současné době probíhá jednání o prodloužení dohody;

Zuzana Hanušová     sociální pracovník 20 % úvazek, vedoucí pečovatelské služby 80 % úvazek.

 

 2) splnění § 111 a § 116 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů

 - zajištění dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálního pracovníka v rozsahu 24 hodin/rok

2. 9. – 3. 9.  2014     kurz Péče o imobilního klienta v sociálních službách v rozsahu 16 hodin –Valentová, Hanušová

10. 09. 2014             konzultace Mgr. Marcela Hauke, Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem - Hanušová

28. 11. 2014             pracovní stáž v ÚSP Kvasiny – Hanušová, Valentová, Andršová, Michelová

02. 12. 2014             kurz Základní principy poradenské a psychoterapeutické pomoci v sociální práci v rozsahu 8 hodin – Andršová, Michelová

15. 12. 2014             konzultace Mgr. Marcela Hauke, Pečovatelská služba Dvůr Králové nad Labem – Hanušová

16. 12. 2014             konzultace Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor sociálních věcí – informace o Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazení do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v KHK.

 Ilona Dusílková absolvovala ještě před nástupem do PS Kvasiny rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách v rozsahu 158 vyučovacích hodin, tzn. v roce 2014 nemusí absolvovat další vzdělávání.

 3) Přehled uživatelů, činnost PS Kvasiny

 ke dni 17. 12. 2014 máme 48 uživatelů:

- 37 uživatelů z Kvasin,                                            

- 1 uživatel z Houdkovic,

- 1 uživatel ze Solnice,

- 9 uživatelů ze Skuhrova n. Běl.

  • 19 mužů + 29 žen
  • průměrný věk uživatelů 79,7 let
  • průměrná měsíční tržba za služby (8,9,10,11/2014) činí 24.362,- Kč
  • od září 2014 provádíme sociální šetření postupně u všech uživatelů, přehodnocujeme individuální plány uživatelů a jejich osobní cíle, při té příležitosti se snažíme sjednotit smlouvy o poskytování pečovatelské služby (dle NOZ). Hodláme v tom pokračovat i po novém roce, dokud nebudou mít všichni uživatelé nové smlouvy.
  • v lednu 2015 máme v plánu nechat vytisknout nové propagační letáky, chceme oslovit ke spolupráci okolní obce, v plánu máme návštěvu klubů důchodců a osvětu Pečovatelské služby Kvasiny.

 

4) Akce v Domě s pečovatelskou službou

Pečovatelky si pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou a také pro uživatele pečovatelské služby připravili několik akcí s cílem zprostředkovat seniorům kontakt se společenským prostředím. K většině z nich velmi přispěli žáci ze Základní školy a Mateřské školy Kvasiny, za což jim patří náš velký dík.

31. 10. 2014        Vydlabávání dýní spojené s ochutnávkou dýňové polévky, posezení při kávě a drobném občerstvení, vyprávění historie Haloweenu, vyprávění příběhů zúčastněných osob.

7. 11. 2014          Návštěva dětí z mateřské školky (ZŠ a MŠ Kvasiny), děti navštívili některé obyvatele domu, zazpívaly seniorům a přinesly jim drobné dárečky.

24. 11. 2014        Posezení při kávě a drobném občerstvení, seznámení s novou paní starostkou, k poslechu i zpěvu zahrál pan Vlastimil Dohnálek ze Skuhrova n. Běl.

5. 12. 2014          Návštěva dětí ze základní školy (ZŠ a MŠ Kvasiny) převlečených za čerty, anděle a mikuláše, návštěva seniorů v bytech, zpívání koled, dětem byly předány mikulášské balíčky.

 

5) Kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb dle ustanovení § 82a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů.

Dne 11. 9. 2014 proběhla kontrola plnění podmínek stanovených pro registraci krajským úřadem. Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky a to:

-          v minulých letech nebyli zaměstnanci dále vzděláváni (24 hodin/rok),

-          bezúhonnost zaměstnanců byla zjišťována až po podepsání pracovní smlouvy,

-          ve stanovené lhůtě nebyl doložen dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720649302 u Kooperativy (pojištění dle zákona o sociálních službách).

Veškeré nedostatky byly již napraveny, žádná sankce z těchto nedostatků nebyla uložena. Podrobnější informace např. zápis z kontroly k nahlédnutí u vedoucí PS – Hanušová.

6) Poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 z rozpočtu Královéhradeckého kraje, Program na podporu sociálních služeb.

Dne 8. 7. 2014 jsme podepsali Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na rok 2014 na podporu sociálních služeb, z rozpočtu Královéhradeckého kraje. Dne 14. 7. 2014 jsme obdrželi na účet obce dotaci ve výši 90.000,- Kč. Tato dotace byla využita na částečnou úhradu mzdových nákladů, které tvoří nejvyšší položku nákladů na pečovatelskou službu. Zúčtování této dotace proběhne až v příštím roce tj. v roce 2015 (dotace je na rok 2014, zúčtování probíhá až po uplynutí celého roku 2014).

7) Podání žádosti o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním řízení programu A pro rok 2015 č. M/2015/2261 (dotace MPSV)

Dne 31. 10. 2014 jsme podali žádost o dotaci z MPSV na poskytování sociálních služeb. Požadovali jsme 200.000,- Kč na částečnou úhradu mzdových nákladů, které tvoří nejvyšší položku nákladů na pečovatelskou službu. Zda dotaci dostaneme nebo ne, bychom se měli dozvědět nejdéle do března 2015.

8) Pověření Královéhradeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v KHK 

Toto „Pověření“ je dohoda mezi Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a poskytovatelem sociální služby (Pečovatelskou službou Kvasiny), jejichž služby jsou zařazeny do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Pověření umožní financování sociálních služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s pravidly veřejné podpory. Jedná se o základní vymezení pravidel  a podmínek financování sítě sociálních služeb.

K této problematice proběhlo setkání poskytovatelů sociálních služeb a Kraje, kde se sdělovaly informace o Pověření a následně se tato dohoda (=Pověření) podepisovala.

Na základě tohoto pověření jsme zařazeny do Sítě KHK na dobu 2 kalendářních let, tj. do 31. 12. 2016. Pokud bychom v Síti KHK nebyli, nemohli bychom čerpat dotace.

V Kvasinách dne 17. 12. 2014

 

 

Pečovatelská služba  Kvasiny 

Poskytuje sociální úkony v bytech občanů.

Tato terénní  služba je v provozu od roku 2007 a je zaregistrovaná v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Poskytujeme základní činnosti vyplývající ze zákona

a snažíme se o kvalitní poskytování úkonů, dbáme na dodržování zásad slušného chování a řídíme se etickými pravidly, které jsou závazné pro poskytovatele služeb.

Momentálně poskytujeme služby 50 uživatelům.

Služby se dělí na: 

Hotelové : Úklid, nákupy, pochůzky, donášky / obědy/, zprostředkování kontaktů

Ošetřovatelské: Úkony přímé péče, příprava a podávání stravy, osobní hygiena, doprovod k lékaři, pomoc při používán kompenzačních pomůcek, manipulace s prádlem

Služby zajišťují 4 pečovatelky, které jsou kvalifikované a pravidelně každá pečovatelka ročně absolvuje školení v délce 24 hodin za účelem zvyšování své odbornosti.

Také je pro naší službu prioritou  kvalita a diskrétnost.

  • Uplatňujeme partnerský přístup ke všem uživatelům
  • Co možná nejvyšší profesionální kvalita
  • Chráníme zájmy uživatele služby
  • Aktivní spoluúčast při naplňování osobních cílů uživatele
  • Nastavení individuálních služeb  a potřeb uživatele

Vzhledem k přísnějšímu kritériu poskytování úkonů občanům v nepříznivé sociální  situaci ať už z důvodů dlouhodobé nemoci, či problémů, které jim brání v sebeobsluze, orientujeme se  na tyto cílové skupiny ve věku od 19 let a seniory.

Jakékoliv informace o poskytované službě, lze získat telefonicky, nebo osobním kontaktem.

Jsme otevření pro podání informací a v případě, že nemůžeme poskytnout službu, můžeme poskytnout základní poradenství kde hledat případnou potřebnou pomoc.

Pečovatelská služba: 494 596 510    602 332 883 

OÚ Kvasiny               494 596 265  

Návštěvnost stránek

270018