Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Oznámení 2009

PROBĚHLO 18. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

- Vyvěsit záměr prodeje pozemků

- Další postup v řešení dopisů skupiny obyvatel

- Postup v řešení pohledávek

- Vypsat výběrové řízení zaměstnance obce

- Návrh úprav rozpočtu

- Termíny předání zápisů výborů

- Postup situace ve stavbě ZTV

- Přípravu nových směrnic

- Postup zajištění servisu na veřejný rozhlas

- Pronájem pozemku

- Vyvěšení rozpočtu na ÚD

- Předložit ZO k projednání příspěvek na odvoz odpadů

- Postup v řešení problémů zařízení školní kuchyně

- Postup v řešení problémů kolem bytového domu

 

PROBĚHLO 17. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Žádost o dofinancování platů zaměstnanců ZŠ

- Další postup žádosti ŘŠ na odměnu

- Doporučit ZO projednat a schválit odkoupení pozemku

- Další postup řešení výstavby sběrného místa a nové vyhlášky o odpadech

- Navýšení svozu odpadů v posledním KT roku

 PROBĚHLO 16. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

- Převod finanční částky v položkách na mycí prostředky ve škole a s přijetím daru

- Zajištění vyřezání padajících větví

- S dohodou o převodu částí kanalizace

- S postupem řešení žádosti na výměnu oken

- Další postup při řešení stavu odpadů v obci

- Návrh inventarizačních komisí

- Postup při přípravě rozpočtu na rok 2010

- Podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene¨

- Vyřazení nefunkčního zařízeni v majetku obce

- Drobné úpravy rozpočtu

- Další postup zajištění smlouvy oprav výtahů

 

PROBĚHLO 15. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Další postup financování ZTV na Zámecké, včetně doporučené budoucí kupní smlouvy pro další zájemce

-Vyřízení žádosti pronájmu volných zahrádek

-Se stanovením podmínek zhotovení příjezdové komunikace

-Prodej nepoužívaných a vyřazených sloupů a stanovila cenu

-Postup přípravy sběrného místa

-Přípravu témat na jednání zastupitelstva

-Postup při realizaci dopravního značení obecních komunikací

-Postup oprav komunikace k nádraží a chodníku

-Neucházet se o prezentaci v novém telefonním seznamu

-Uvolit Finanční částku pro Občanské sdružení sdružující hendicapované děti

-Postup v záměru vyřazeného dílu počítače

 

PROBĚHLO 14. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Proplacení finanční částky projektu sběrného místa

-Postup uvolnění bytu v bytovém domě

-Vybrat dodavatele na provedení kanalizační přípojky

-Vyhodnotit postup dopravního značení v obci

-Drobné úpravy rozpočtu

-Pozastavit dílčí projekt ozelenění a řešit komplexně

-Postup při vyřízení žádosti o odpuštění penále

-Žádost na finanční příspěvek na studium a způsob jeho předání

-Žádost na dar pro ÚSP – přehazovaná

-Žádost kulturní komise na zajištění akce pro děti „Noční les“

 

PROBĚHLO 13. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Poskytnutí materiálu na opravu pro areál tenisu

-Uložení stavebního materiálu na obecním pozemku prostavbu Povodí Labe

-Drobné úpravy rozpočtu

-Postup vyřízení pozvánky Mikroregionu

-Vyřízení žádosti o pozemek na Zastupitelstvu obce

-Projednat na zastupitelstvu obce zpětné odkoupení pozemku

-Postup řešení v obecním lese (využívání)

-S postupem úhrady elektrické energie pod Olšinou

 

PROBĚHLO 12. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Výběr dodavatele na provedení kanalizace v obecní komunikaci

-Převod zisku školy do rezervního fondu

-Postup řešení úkolů v době nepřítomnosti starosty

 

PROBĚHLO 11. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Vyvěsit záměr směny a prodeje pozemků v areálu průmyslové zóny

-Vydat rozhodnutí ke zřízení vjezdu na pozemek

-Návrh změny usnesení v otázce směny parcely

-Postup při zajištění spisové služby

-Přijetí nové nájemkyně do DPS

-Reakci a další postup k přednesené zprávě ředitele školy

 

PROBĚHLO 10. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Postup a doporučení schválit finanční částku pro školu a požadavek na ŘŠ, aby předložilrozpočet nákladů

-Zadání vypracování projektu na sběrné místo a vzala na vědomí, získání dotace

-Pronájem pozemku na uvažovanou stavbu rybího přechodu

-Postup koupi sousedních pozemků na Zámecké

-Drobné úpravy rozpočtu

-Postup řešení návrhu studie KD

-Brigádní činnost pro obec

-Postup příprav a zajištění chodníku u komunikace k nádraží

-Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení kabelů VN

-Zakoupení záložních zdrojů k PC na OÚ

-Vzala na vědomí zastavení výstavby parkoviště

-Postup řešení zpětného odkupu pozemků

-Výplatu odměny ŘŠ za stanovených podmínek

PROBĚHLO 9. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

 

-Způsob a postup požadavku získání kopie nájemní smlouvy

-Postup vyřízení žádosti do DPS

-Položku v úpravě rozpočtu

-Žádost o přechodné umístění stavební buňky

-Žádost o změně nájemníků

-Příspěvek pro sportovní klub

-Finanční příspěvky spojené s konáním oslav

-Postup řešení žádosti budoucích stavebních pozemků

-Postup řešení žádosti o umístění sítí

-Postup v zajištění užitkové vody pro školu

 

PROBĚHLO 8. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Podpis smlouvy věcného břemene s uložením el. vedení

-Podepsání podkladů k darovací smlouvě

-Vypracování dodatku smlouvy o dílo pro základní technickou vybavenost

-Přípravu jednání zastupitelstva a termín konání

-Schvaluje jednání a podepsání smlouvy s firmou

-Úpravu platového výměruzaměstnanců ve veřejných službách

-Objednání almanachu obce a stanovila podmínky

-Postup získání dotace pro obec

-Žádosto pronájmu pozemků žadatelů v obci

-Rozvoj průmyslové zóny a jejíprosazení v ÚP

PROBĚHLO 7. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Ceník služeb DPS

-Postup akcí na oslavu výročí obce a školy a s tím spojené finanční prostředky

-Provedení opravy místní komunikace a přilehlého parkoviště

-Doplnění kupní smlouvy s developerem podle právního doporučení

-Informaci o postupu investičních akcí a plán financování

-Záměr pronájmu obecních pozemků v lokalitě a záměr vyvěsit na úřední desku

-Jiný postup řešení na roznášení hlasovacích lístků

-Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu

-Finanční příspěvek pro hasiče

 

PROBĚHLO 6. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Závěry k bodu zápisu z minulého jednání rady na téma škola a řešení aktuálních problémů

-Finanční příspěvek pro sdružení z rozpočtu obce

-Nákup slevových poukázek, které bude možné využít jako odměnu nebo dar

-Přijetí finančního daru od akciové společnosti působící v obci na zakoupení zeleně (stromků)

-Přípravu oslav obce a projednávala možnost finančního zajištění

-Finanční příspěvek hasičům SDH ŠKODA

-Prověřit požadavky výměny pozemků a z toho plynoucí dopady

-Další postup v řešení problematiky kolem bytového domu

-Nájemní smlouvu nové majitelky zahrádky

-Výběr dodavatele kancelářské skříně na OÚ

-Zadat vypracování studie na úpravy KD

-Změnu termínu pořádání ohňostroje v obci

-Upozornit dopisem spoluobčany na pořádek kolem nemovitostí

-Předložené úpravy rozpočtu

PROBĚHLO 5. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Záležitosti ZŠ, přednesené jejím ředitelem, schválila k tomu předložený rozpočet a nákup nového vybavení školní kuchyně

-Návrh smlouvy o využití elektronického informačního systému a schválila její podpis

-Smlouvu s firmou dopravního značení obecních komunikací a schválila její podpis

-Žádost kulturní komise na proplacení divadelního představení, které se bude pořádat v obci

-Cenové nabídky za monitorovací systém

 

PROBĚHLO 4. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-postup vyřízení žádosti zajištění strojního zařízení pro školní kuchyni

-postup se zahájením stavby kanalizace na Ještětické

-povolení umístění znaku Obce do Velké turistické encyklopedie

-výběr společnosti, která pro Obec zajistí CZECH POINT

-postup a částku finanční pomoci pro SDH na krytí olympiády

-projednala nabídku CD pro veřejný rozhlas – s nákupem nesouhlasí

-vyměření poplatku za dočasné užívání pozemku stavební firmou

-postup v řešení problematiky kácení stromů ve středu obce

-postup při vyřízení žádosti společnosti, která chce zřídit v obci internetový převaděč

-postup při projednání a vyřízení půjčky občanovi

-postup a formu likvidace materiálu, určeného inventurní komisí k likvidaci

-postup užádosti na finanční příspěvek na kulturní činnost na zámku

-další postup při zajišťování hasičského vozu pro JSDH

-návrh a další postup přípravy vydání vyhlášky o odpadech

 

PROBĚHLO 3. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-žádost o uvolnění z funkce člena rady – rada neschválila

-podepsání smlouvy na posouzení SEA k Územnímu plánu

-projednání smlouvy se společností ČEZ a úpravu smlouvy k další lokalitě

-hledat finanční pomoc SDH na účast na hasičské olympiádě

-vzala na vědomí žádost SK Solnice na finanční příspěvek

-inzerci Obce v připravované publikaci – rada neschválila

-postoupit žádost KD na finanční příspěvek ke schválení zastupitelstvu

-postoupit návrh odměn zastupitelům dle nového zákona ke schválení zastupitelstvu

-výběr z nabídek na vyvložkování komína od kominické firmy

-projednat na příštím jednání rady rozhodnutí o likvidaci materiálu, který navrhlainventurní komisík likvidaci

-projednat a schválit na jednání zastupitelstva smlouvus Krajem

 

PROBĚHLO 2. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Pronájem bytu uchazečce s nejvyšší nabídkou

-Doporučit zastupitelstvu schválit prodej buněk pod Olšinou

-Doporučit zastupitelstvu schválit dodatky ke smluvnímu vztahu se stavební firmou

-Zajištění cenových nabídek na nákup zařízení školní jídelny

-Postup ukončení inventur

-Postup a jednání kolem chovance, kterému je obec opatrovníkem

-Svolat organizační schůzku zástupců jednotlivých organizací k zajištění oslav obce

PROBĚHLO 1. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2009

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Poskytnutí dotace na ceny likvidace odpadů

-Dotace obce jednotlivým žadatelům spolků, klubů, sdružení a sportovních klubů

-Finanční příspěvek obce na společenské akce plesů v obci

-Svolání schůzky se stavebníky

-Nákup počítače

-Další postup řešení finančního požadavku sousední obce

-Postup zajištění žádosti na dotaci

-Úkol dokončení inventur

-Účast na školení a semináři

-Místní šetření požadavku občana za účasti zástupce ŽP pro ochranu přírody

-Postup při řešení nových nájemních vztahů

-Postup výběru nového nájemníka na uvolněný byt

-Postup zveřejnění dopisu firmy ve Zpravodaji obce

 

PROBĚHLO 20. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Projednat navýšení nájemného ve stávajících bytech podle vyhlášky

-Obsazení uvolněných bytů

-Bere na vědomí převod investorství ZTV

-Doporučení zastupitelstvu schválit dodatek smlouvy se stavebníky

-Řešení úhrad svozu odpadů

-Stanovení splátkového kalendáře na nedoplatek nájemnice

-Zajišťování objednávek na opravy a servis výtahů v bytových domech

-Postup při přípravě a schválení rozpočtu obce na příští rok

 

PROBĚHLO 19. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Vyplacení odměny řediteli školy

-Doporučit zastupitelstvu schválit finanční částku jako úhradu na mzdy za svačiny pro žáky školy

-Doporučila zastupitelstvu schválit finanční částku pro školu napříští rok

-Vypsat výběrové řízení na nákup zařízení do školní kuchyně

 

PROBĚHLO 18. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Projednat na dalším jednání po dodání podkladů odměnu pro ředitele školy

-Připravovat se na převod účetnictví obce v příštím roce (personální zajištění, školení)

-Zapracovat návrhy akcí pro příští rok do rozpočtu obce

-Body programu příštího jednání zastupitelstva

-Úkol pro členy rady, připravit návrhy úhrad svozů odpadů na příští rok

-Výměnu nájemníků v bytovém domě a stanovila podmínky

-Úpravy rozpočtu obce v položkách a doporučuje schválit zastupitelstvu

 

PROBĚHLO 17. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Vyhlášení inventarizace a návrh členů komisí

-Přípravu a podpis kupní smlouvy pozemku pod bytový dům

-Přípravu rozpočtu na příští rok

-Návrh smlouvy na projekt ZTV Hamernice

-Objednání projektu na vodovod pro Bílé domy

-Přípravu a termín jednání příštího zastupitelstva

-Zkušební umístění kamery ve středu obce

-Povolení vjezdu na stavební pozemek

-Posunutí úkolu předání kopií zápisů předsedů výborů

-Dodatek ke zřizovací listině školy a jeho další projednání na ZO

-Nereflektovat na nabídku firmy provádějící kontroly a zabezpečit ověření jiným způsobem

-Směnnou smlouvu mezi obcí a občanem a postupuje k dalšímu projednání na ZO

-Žádost nového zájemce o volnou parcelu a doporučení projednat na ZO

-Požádat firmu o pomoc při vymáhání dlužných částek od občanů obce

 

 

 

PROBĚHLO 16. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-podepsání smlouvy na ZTV Zámecká

-postup při přípravě osvětlení přechodů

-výběr a dozorování ZTV Zámecká

-postup řešení úhrady silničních dešťových vpustí

-zástupce do školní rady za Obec

-návrh úpravy rozpočtu

-postup řešení neuhrazených plateb za nájemné

-objednání vysazování stromků v obecním lese

-postup prezentace činnosti finančního a kontrolního výboru

-zajištění stavebního povolení pro stavbu kanalizace v lokalitě Bílé domy

-provedení kontroly bezpečnosti silničního provozu v obci – dodržování rychlosti

-opatření na výsledky dílčího přezkoumání hospodaření obce

-postup na dopis, (nabídku) občana, kterou podal Obci

-postupa odpověď na dopis občana

-výměnu pozemků v zájmu Obce

 

PROBĚHLO 15. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY rozšířené o členy zastupitelstva

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Postup po obdrženém odvolání od firmy na zhotovení ZTV a z toho plynoucích úkolů

 

 

PROBĚHLO 14. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-Platový výměr pro ředitele školy

-Komisi pro výběr pečovatelky

-Odeslat dopis uchazeči o stavební dozor

-Další postup řešení projektu kanalizace na Ještětické a k nádraží

-Postup v obsazení výhledově uvolněného povodňového domku

-Úpravy rozpočtu a vzala na vědomí dar Škody Auto

-Finanční podíl na kanalizaci do DPS a ÚSP

-Projednání návrhu směny pozemků

-Využívání pozemku pro sportovní vyžití mládeže

-Postup proti znečišťovatelům lesa nad zahrádkami za lomem

-Postup při řešení nepořádku a rušení nočního klidu po víkendových zábavách

-Představení záměru developerské firmy a navrhla další postup

-Umístění HUP stavebníka na pozemek obce s výhledem prodeje tohoto pozemku stavebníkovi

-Postup odstranění problému azbestového vodovodního potrubí na přípojném řadu k obytným domům ve středu obce

-Zajištění zimních pneumatik pro obecní auta

 

 

PROBĚHLO 13. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-presentaci společnosti UpSolution a provedení měření hluku

-projednání odvolacího řízení na stavbu ZTV Zámecká a nové rozhodnutí výběrové komise

-pořadí nabídek stavebního dozoru na ZTV Zámecká podle cenových nabídek

-opravu místních komunikací podle cenových nabídek

-prodejstavebních parcel na Zámecké, tak jak byl vyvěšen

-výběr dodavatelů na položení obrubníků za předložené cenové nabídky

-bere na vědomí změnu pracovní doby pobočky České pošty v obci

-uložení elektrokabelu pod místní komunikaci jako věcné břemeno

-vypracování projektu kanalizace pro lokalitu Bílé domy

 

 

PROBĚHLO 12. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-jmenování ředitele školy

-podat odpověď na dopis, požadující položení obrubníků

-pokračovat na přípravách stavby autobusových zastávek

-postup pro napojení ÚSP na kanalizaci

-další postup pro sídliště Zámecká a Hamernice. Rada bere na vědomí odvolání jedné firmy na stavbu ZTV a požaduje urychlit jednání o novém výběru.

-přesun položek v rozpočtu obce

-jednat s firmou, která se zajímá o drobnou průmyslovou výrobu v obci a získat víc

informací

-vytvoření nových pohlednic obce

-opravu havarijního stavu dětských houpaček v parčíku

-prověřit možnost předat popelnice k jednotlivým popisným číslům

-koupit pozemky od majitele ve středu obce a připravovat možnost zřízení sběrného místa

-postup o odkoupení pozemků

-vzala na vědomí nabídku společnosti, která provádí vymáhání pohledávek

-vzala na vědomí informaci o územním řízení na parkoviště

-vyvolat jednání ohledně funkce opatrovnictví

-další postup při obsazení místa pečovatelky

-další postup při výběru stavebního dozoru na ZTV

 

 

PROBĚHLO 11. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

Rada projednala a schvaluje:

 

-rozmístění pozemků na Zámecké a vyvěšení záměru jejich prodeje. Stanovila použití prodeje nejvyšší nabídce v případě více zájemců o jednu parcelu

-vyslechla stav jednání o povolení ZTV Hamernice, bere na vědomí a souhlasí s dalším postupem

-postup plnění a řešení problémů s havarijním stavem některých původních kanalizací

-postup návrhu řešení sousedských problémů

-prověření požadavku finanční částky pro hrazení dopravy hasičů na soutěž

-návrh na řešení problematiky nesvéprávného občana obce

- nájemní dohodou v obecním bytě

-pronájem obecních pozemků zemědělcům

-poděkovat za provedený zásah při požáru obecního lesa

-projednat umístění osvětlovacích sloupů na přechodech v obci

-odeslat připomínky k posouzení vlivů na životní prostředí v záměru rozšíření průmyslové výstavby

-řešit dopisem pohledávky klienta z DPS

 

 

 

Proběhlo 10. zasedání rady

 

Stručný přehled jednotlivých záležitostí:

 

-Rada-projednala situaci výsledků konkurzního řízení na ŘZŠ a stanovila termín

-Vyslechla cenové nabídkyZTV Zámecká a schválila vypsání výběrového řízení na inženýrskou činnosttéto stavby

-projednala situaci kolem zdravotně postiženého občana a pověřila řešit problém se sociálním odborem v Rychnově

-posoudila cenové nabídky na stavbu výustníhoobjektu kanalizace a vybrala stavební prováděcí firmu

-projednalaa doporučila zastupitelům schválit dodatek smlouvyna vícepráce na nově budované stoce

-souhlasila s obsahem dopisu majitelce ve věci prodeje pozemků

-provedla výběr externího pracovníka na zajišťování stavebního povolení a souvisejících činností se stavbou kanalizační stoky na Ještětické

-projednala a doporučuje schválit zastupitelům navržené úpravy rozpočtu

-projednala požadavek opravy společné televizní antény na DPS a přijala stanovisko

-projednala požadavky na pronájem obecních zemědělských pozemků

-uložila starostovi vyzvat majitele rekreačních chalup a ubytoven aby projednalisvé povinnosti vůči finančnímu a živnostenskému úřadu

-vzala na vědomí řešení problému napojení kanalizace v ÚSP

-vzala na vědomí situaci kolem „Bílých domů“ a jednala o dalším postupu

-vzala na vědomí záměr výstavby v místech, kde se uvažovala náhradní výstavba pro „Bílé domy“

 

 

Proběhlo 9. zasedání rady

 

Stručný přehled jednotlivých záležitostí:

 

Rada-vzala na vědomí bezúplatný převodkanalizačních stok na Vodovodní svaz CS

-schválila za úplatu pronájem obecního pozemku na skládku materiálu stavebníka bowlingu

-projednávala okolnosti kolem pronájmu zemědělských pozemků, vzniklých pozemkovou úpravou

-projednala dopis majitelky pozemků o které má zájem obec a přijala další postup

-projednávala možnosti smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene a doporučila postup řešení

-vzala na vědomí a souhlasí s finanční úhradou úroků z úvěru na rozhlas

-projednala a přijala stanovisko k žádosti o konání poutě

-dala souhlas s použitím Olšiny na konání svatebního rautu a stanovila podmínky

-projednala a dala souhlas k nákupu materiálu na dostavbu přístřešku na tenisových kurtech

-projednala a odsouhlasila změny v kulturní komisi

-vzala na vědomí ukončení agendy přestupkové komise a souhlasí se sepsáním nové veřejnoprávní smlouvy

-souhlasí se zakoupením věcných darů pro vycházející žáky ZŠ, kteří jsou z Kvasin

-projednala a odsouhlasila obecně závaznou vyhlášku a postupuje ji na projednání zastupitelům

-vzala na vědomí nabídku vstupenek na kulturní program na zámku

-projednala výpověď z funkčního bytu a přijala opatření k dalšímu postupu

 

 

 

Proběhlo 8. zasedání rady

 

Stručný přehled jednotlivých záležitostí:

 

-Rada projednávala žádost mladých rybářů o finanční částku na činnost

-Projednala a schválila žádost na finanční příspěvek pro ÚSP na sportovní akci, SSS a dětský den

-Vzala na vědomísituaci kolem přípravy nové smlouvy dokumentace stavebního povolení

-Projednávala krokyv úpravách rozpočtu a přijala usnesení

-Vyslovila doporučení zastupitelstvu k řešení pozemků v obci, které jsou ve vlastnictví státu

-Rada doporučila zastupitelstvu schválit firmu, která bude provádět stavební dozor na stavbě ZTV ve středu obce

-Schválila sociální příspěvek chlapci z obce na letní tábor

-Projednala a schválila příspěvek na kulturní akce OS „Život na zámku“

-Projednala požadavek na sportovní činnost požárního družstva SDH Škoda

-Projednala vyhodnocení analýzy na školu a přijala usnesení

 

 

Proběhlo 7. zasedání rady

 

Stručný přehled jednotlivých záležitostí:

 

-rada projednávala nový zákon úpravy daní z nemovitosti a dopad na obec

-vzala na vědomí situaci kolem kanalizace na Ještětické a stanovila další postup

-projednala otázku územního plánu a seznámila se s časovým harmonogramem jeho dokončení

-projednala žádost podnikatelky na odškodnění a přijala usnesení

-rada se seznámila s požadavky stavební firmy bytového domu a stanovila vlastní postup a podmínky

-seznámila se s cenovou nabídkou firem, ucházejících se o vybudování ZTV pro bytový dům a přijala usnesení

-projednala zřízení věcného břemene na výstavbu odlehčovací stoky

-dala stanovisko k nabídce autobusové zastávky v horní části Kvasin a stanovila postup nutný před jejím nákupem

-projednala žádost občana o zakrytování zadní stěny dolní zastávky a schválila podmínky, za kterých bude akce provedena

-přijala stanovisko k parkujícím kamionům a nákladním autům na pozemcích obce a stanovila podmínky

-vyhodnotila nabídky na znak obce na obecní auta a schválila jejich označení

-zabývala se stížnostmi na chování nemocného spoluobčana a přijala usnesení umístit jej do ústavního léčení

 

PROBĚHLO 6. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

-rada projednala dokument EIA ke stavbě rozšíření montáží a logistiky v závodě Škoda a vyslovila s dokumentem nesouhlas a dala připomínky

-byl projednán záměr převodu pozemků pod komunikací se závěrem, doporučit zastupitelstvu ke schválení

-rada projednala možnost přerozdělení financí z neuskutečněných akcí tak, aby mohly být použity pro dlouhodobé záměry obce

-rada vzala na vědomí informaci o rozpočtua uložila vypracovat rozpočtový výhled

-projednávala secenová nabídka provedení zakázky pro opěrnou zeď

-projednal se a schválil projekt přípojek plynu a doporučil ke konečnému schválení zastupitelstvu

-rada byla seznámena s provedenými opatřeními závodu ALFA ke stížnostem občanů

-projednávala se příprava grantuod závodu Škoda Auto a.s. a výběr možností jeho určení

-rada byla seznámena s nabídkou pozemku pro sběrné místo odpadů od prodávajícího a přijala stanovisko

-projednávala se žádost na odškodnění obyvatelky obce v důsledku opravy silnice. Rada zaujala stanovisko

-rada byla seznámena s postupem stavebního řízení pro stavbu bytového domu a přijala usnesenía stanovila podmínky

-rada projednala žádosti o příspěvky sportovních klubů a dalších žadatelů a schválila částky

-projednávala se možnost získání nižšího tarifu elektrické energie pro obec

-rada se seznámila se závěry kontroly finančního úřadu, která proběhla bez závad

-projednávala se situace kolem kanalizace na Ještětické a problémy se získáním financí

-rada se seznámila s ceníkem pečovatelských služeb a dala stanovisko

-byla projednána smlouva o podmínkách zřízení stavby vodovodu pro závod Škoda Auto a.s.

-jednalo se o možnosti využití dílny u DPS, kde rada pověřila uzavřít dohodu

-rada projednala a odsouhlasilanávrh zajištění znaku obce na obecní osobní auto

 

PROBĚHLO 5. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

-Rada má záměr nechat zbudovat obrubníky u hlavní silnice. Rozhodla požádat stavební firmu o cenovou nabídku a tu projednat

-Rada navrhuje zastupitelstvu schválit smlouvu o smlouvě budoucí s majitelkou pozemků pro zbudování přípojek ZTV

-Projednávaly se zásady užívání obecních telefonů

-Proběhla informace o připojování septiků obecních objektů

-Jednalo se o nabídkách zhotovení kanalizace

-Projednávala se žádost podpory kulturních aktivit na zámku

-Jednalo se o nákupu auta pro obec

-Projednávala se situace kolem pozemků u náhradního bydlení. Rada předkládá návrh ke schválení zastupitelstvu

-Rada projednala situaci kolem požadavku občana o odkoupení pozemku

-Rada vzala na vědomí odstoupení stavebníka od smlouvy a uložila nabídnout dalším zájemcům

 

 

PROBĚHLO 4. ZASEDÁNÍ RADY

 

Stručný přehled projednaných záležitostí:

 

-rada projednala rozpočtovou položkovou skladbu pro ZŠ, byla seznámena se sníženým počtem žáků v 1. třídě. Vzhledem k tomu rada doporučila řediteli školy vypracovat analýzu dopadů změny školy na trojtřídní.

-rada se seznámila s odpovědí nájemce obchodu na vytýkací dopis a zaujala stanovisko

-rada projednala situaci kolem projektové dokumentace na komunikaci Hamernice

-projednávala se žádost O2 na položení telekomunikačního kabelu

-projednal se stav propojení septiků obecních objektů

-radní obdrželi k prostudování nabídky dalšífirmy, která se uchází o provádění svozů odpadků

-projednávalo se nařízení vlády o odměnách zastupitelů

-rada se seznámila s následky větrné smrště EMMA a přijala rozhodnutí o dalším postupu

-projednávala se správnost výše nájemného v obecních bytech

-jednalo se o dalším postupu v získání pozemku potřebného pro obec

-rada odsouhlasila nákup drobné kancelářské techniky

Proběhlo 3. zasedání rady

 

Stručný přehled projednávaných záležitostí:

 

-rada doporučila posečkat s nákupem auta pro obec, vzhledem k ceně, kterou prodejce požaduje

-rada souhlasí s prodejem regálů, které obec výhledově nevyužije a stanovila cenu

-projednával se výsledek kontroly účetnictví a hospodaření školy předsedou finančního výboru a přijala další postup řešení

 

Proběhlo 2. zasedání rady

 

Stručný přehled projednávaných záležitostí:

 

-rada projednala informaci o výkupu pozemku pod bytový dům a stanovila cenové podmínky

-projednával se stava obsazení uvolněného povodňového domku a projednala situaci a zájem o pronájem objektu č.p. 276

-projednávala se žádost o vybudování solária a byly stanoveny podmínky

-proběhla informace o provedené inventarizaci

-řešila se situace kolem navrhovaného rušení víkendových vlakových spojů na nádraží Solnice a byl vyjádřen nesouhlas s dosavadním postupem od dopravní společnosti a Kraje

-projednávaly se žádosti sportovních klubů, hasičů a důchodců na finanční pomoc obce pro tento rok a byl přijatý závěr

-rada schválila jmenování členů, kteří budou provádět kontrolní činnost čerpání finančních prostředků, které byly vydány klubům v minulém roce

-rada vzala na vědomí pozvání kulturní komise na obecní ples

-schválil se další postup řešení problémů kolem budovy KD

-projednávaly se návrhy nabídek osobního auta pro účely obce a byl vybrán prodejce s přijatelnou nabídkou

-rada navrhuje zastupitelstvu odkoupení pozemku, který je soukromého vlastníka a na něm byla již v minulosti vybudovaná místní komunikace

-rada schválila návrh pozvání vedoucího závodu ŠKODA na jednání rady k projednání oboustranných problémů

-rada se zabývala řešením připomínek občanů k prodávajícímu v obchodě smíšeného zboží, k sortimentu a cenám a přijala rozhodnutí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proběhlo 1. zasedání rady v roce 2008

 

 

 

 

Stručný přehled projednávaných událostí:

 

-rada vyslechla prezentaci firmy, která provádí svozy odpadů s cílem porovnat nabídkyse stávající firmou a porovnat podmínky tak, aby byla zajištěna spokojenost občanů.

-Bylpředstaven návrh rozpočtu, kde radadoporučila vyvěsit a předat zastupitelstvu ke schválení

-Projednalo se pojištění obce

-Rada byla seznámena s novými zájemci o stavební pozemky.Jména budov vyvěšena a předložena ke schválení zastupitelstvu

-Proběhlo seznámení s výsledkem jednání územního plánu a předává sek projednání zastupitelstvu

-Projednával se stava výsledky inventarizačních komisí

-Rada byla seznámena se zadáním výběrových řízení na autobusové zastávky a kanalizaci

-Schválila se výšepříspěvku na ceny do tomboly plesů

-Rada schvaluje, aby se uskutečnila vedení ŠKODY a. a. s s radou k projednání vzájemné problematiky

-Schválen byl návrh na prověření cenové nabídky štěpkovače za traktor pro účely obce

-Řešila se problematika dalšího záměru Kulturního domu a plynoucích nutných požadavků

-Projednávaly se členské příspěvky obce do Mikroregionu

-Projednávala se problematika obsazeníuvolněného domu čp. 276 a přijelo se stanovisko k dalšímu postupu

-Jednalo se o obsazení povodňového domku a stanovily se podmínky

 

 

V ZÁMECKÉ KAPLI ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO NA ZÁMKU V KVASINÁCH SE OPRAVUJÍ VZÁCNÉ VARHANY

 

Potvrdila to majitelka zámku Soňa Klímová s tím, že náročného úkolu se ujal výborný varhaník Jiří Fuks, rychnovský právník, a že opraveny má už píšťaly, na řadu přijde měch a že první koncert na nich by měl odehrát letos na jaře. Zámecká kaple Antonína Paduánského, jediný svatostánek v Kvasinách, který v době, kdy v tomto zámku sídlil ústav sociální péče, sloužil jako sklad slamníků a podobných věcí. Po40 letech ve spolupráci s obcí Kvasiny a místní křesťanskou obcí byla poprvé veřejnosti otevřena 16. října 2004při svěcení obecního praporu a znaku obce Kvasiny.Stalo se tak tehdy u příležitosti460. výročí první zmínky oKvasinách. Nejde, jak se častěji uvádí,o kapli svatého Františkaa Josefa, kteří jsou zobrazeni v horní části vitráže na okně; v její dolní části byl – nyní rozbitý - portrét císaře Franze Josefa I.a nad ním letopočet 1848 – 1898.

Zvláštností této kaple jsou varhany, které obsluhuje sám varhaník (musí hrát a zároveň i čerpat vzduch do měchu, nemůže se tedy spoléhat na měchošlapa). „Způsob hry na tyto varhany tak byl zcela unikátní. Postavil je Georg Spanel z Rokytnice v Orlických horáchv roce 1850, autor známých varhan v rychnovském kostele nejsvětější Trojice. V Kvasinách jde o vzácně dochovaný pozitiv - zachoval se celý píšťalový fond. Přestože zámek a kaple byly využity k jiným účelům, nástroj přečkal až do současnosti v téměř původním stavu. Není funkční s ohledem na dlouhou dobu, kdy nebyl používán, a zaslouží si citlivou opravu,“ dodal organolog JUDr. Jiří Fuks.

 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

 

Jako v minulých letech, tak i letos o víkendu se uskutečnila v Kvasinách Tříkrálová sbírka.

Po obci chodilo pět skupinek Tří králů doprovázených dospělými vedoucími. Podle výsledku je patrné, že občané Kvasin pochopili podstatu celé humanitární akce, kde výtěžek sbírky jde na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, rodinám s více dětmi v regionu, rodinám s postiženým dítětem a na doplnění nabídky zdravotně technických pomůcek do půjčovny.

V obci se díky štědrosti spoluobčanů podařilo vybrat 22.265,-- Kč. Ve srovnání s minulým rokem je to ještě o něco více.

 

Dík patří nejen Vám dárcům, ale i všem, kdo věnovali svůj volný čas na cestu po svěřeném úseku.

 

PROBĚHLO 16. ZASEDÁNÍ RADY.

 

Stručný přehled projednávanýchzáležitostí:

 

-projednávala se výše dotace obce na svoz odpadů (bylo stanovena 15% u všech druhů svozů jednotně)

-byla schválena odměna pro ředitele školy

-projednávala se situace kolem návrhů míst náhradního bydlení pro občana z lokality „Bílé domy“

-schvaloval se postup přípravy vyhlášky obce o pohybu psů v obci

-byl představen manažer pro zajišťování dotačních projektů pro obec

-rada schválila drobné úpravy rozpočtu (přesuny v položkách)

-rada neodsouhlasila nabídku občana vedlejší obce na vykonání veřejně prospěšné práce v naší obci

-byla schválena firma na drobné úpravy v KD

-rada schválila rozšířeníveřejného osvětlení jednoho místa u silnice od mostu ke škole

-byl schválen nákup radiostanic pro JSDH

-rada odsouhlasila s novým záměrem uspořádání pozemků a s vyvěšením tohoto záměru na ÚD obce

-byl přestaven další postup v zajišťování auta pro účely obce

-rada vzala na vědomí současný stav v plánu výstavby rozšíření parkoviště

-rovněž vzala na vědomí výsledek sčítání dopravy a závěrečný dopravní audit a přijala návrhy o dalším řešení

-rada dostala informaci o ukončení bydlení nájemníků v obecním domě a přijala rozhodnutí o dalším postupu

-z doložených nabídek vybrala a schválila dodavatele kopírky pro obec

 

Proběhlo 15. zasedání rady.

 

Stručný přehled projednávaných událostí:

 

-rada porovnala a projednala nabídky pojištění obce

-projednala a dala stanovisko k přípravnému projektu příjezdové komunikace nových bytových domů ve středu obce

-projednala situaci v nedodržování povinností ubytovatelů v obci a zavedení důrazného opatření

-rada se seznámila se závěry kontroly Hygieny RK v KD a přijala další postup řešení

-projednávala situaci kolem reklamace odstraňování houby ve škole a postupu řešení v případě neuznání této reklamace

-řešila se nutnost postupu zajištění kopírky pro účely obce

-projednával se stav osobního vozu pro účely obce a DPS a byl navržen další postup

-projednával se požadavek osvětlení schodiště za požární zbrojnicí a bylo přijato řešení

-projednávaly se požadavky soutěžního družstva hasičů a bylo přijato rozhodnutí

-projednával se požadavek na odkoupení použitých dlaždic a vzdáno rozhodnutí

-jednalo se o stavu poskytování pedikúry v DPS a byl přijatý další postup

-byla podána informace o smlouvě s Městem RK o pomoci Městské policie při řešení bezpečnostních problémů v obci

-rada schválila žádost napříspěvek do tomboly pro studenty, kteří zde zajišťovali pomoc při dopravním sčítání

-rada projednávala návrh rozpočtu na rok 2008

-předsedkyně kulturní komise seznámila radu se záměrem pořádání oslav 465. výročí založení obce a srazu rodáků. Rada odsouhlasila započnout s nutnými dlouhodobými přípravami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proběhlo 14. zasedání rady

 

Stručný přehled projednávaných záležitostí:

 

-Projednávala se situace kolem přípravynových parkovacích ploch u ŠKODY

-Proběhla dílčí stručná informace o směrovém dopravním průzkumu

-Rada schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy o kompetencích a činnosti Městské policie pro obec Kvasiny

-Projednávala se smlouva o užívání komunikací a jeho finanční zajištění

-Byl představen a schválen návrh změny konceptu územního plánu.

-Projednával se dopis SDH, ke kterému rada zaujala stanovisko.

-Byly navrženy inventurní komise a předány ke schválení zastupitelstvu

-Byl představen plán akcí na příští rok včetně plánu rozpočtu

-Rada projednalapožadavky ředitele školy a postoupila k projednání zastupitelstvu.

-Byl projednán návrh na vytvoření a posílení FRB

-Projednával se záměr získání dalších stavebních pozemků

-Projednán a schválen byl dodatek na ZTV nové stavební lokality Hamernice

-Projednávalo se opatření v zajištění bezpečnosti v obci ve vazbě na ubytovací objekty.

-Byl projednán problém dlouhodobého neplacení nájmu a stanoveno opatření.

 

Proběhlo 13. zasedání rady.

 

 

Stručný přehled projednávaných záležitostí:

 

-Za přítomnosti ředitele školy p. Kakouse se projednávaly záležitosti školy, finanční dotace na chybějící žáky, kalkulace jídel ve školní jídelně a další finananční záležitosti. K problémům rada zaujala stanovisko.

-Připojování septiků obecních objektů na ČOV bude řešen výběrem dodavatelské firmy, která bude pro obec nejvýhodnější.

-Bude vypracována nová vyhláška o odpadech a předložena ke schválení.

-Projednával se problém připojení stávajících rodinných domků na kanalizaci a elektriku. Rada zaujala k problému stanovisko a dala rozhodnutí.

-Byl projednán a schválen nový povodňový plán obce.

-Rada projednala žádost o koupi pozemku pro drobnou přístavbu a vydala rozhodnutí.

-Projednával se návrh úpravy rozpočtu vzhledem k problému napadení obecního lesa kůrovcem.

-Projednával se nákup prostředků pro zimní údržbu a rada stanovila postup.

-Jednalo se o žádosti drobných podnikatelů, kteří chtějí rozšířit služby v obci a rada k tomu přijala usnesení.

-Projednával se návrh zajištění nové kopírky pro OU. Rada odsouhlasila prověřit ceny a zahrnout do rozpočtu příštího roku.

-Byla projednána dohoda o vypořádání náhrad za zvláštní užívání silničního pozemku v důsledku stavby kanalizace.

-Rada schválila nákup počítače pro ovládání vysílacího pracoviště veřejného rozhlasu.

-Rada přijala stanovisko k žádosti o umístění přípojek k novostavbě ve středu obce.

-Rada se zabývala připomínkami a problémem záměru výstavby rozšíření parkoviště u závodu ŠKODA a stanovila další postup.

 

 

 

NABÍDKA REKONDIČNÍCH POBYTŮ PRO SENIORY

NABÍDKA ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

 

termální lázně

nabídka školení

lázně Bohdaneč 2007

 

 

PROBĚHLO 12. ZASEDÁNÍ RADY ...

 

 

Stručný přehled projednávaných záležitostí:

 

-Projednávala se situace kolem kanalizační přípojky paní Petrákové a přijala závěr.

-Rada projednala žádosti o volné nebytové prostory a vydala rozhodnutí.

-Projednala žádosti zájemců o uvolněný byt v obecním bytovém domě a vybrala a schválila

nového nájemce.

-Rada znovu projednávala otázku náhradního bydlení „Bílé domy“ a přijala rozhodnutí,

ve kterém pověřila starostu o dalším vyjednávání.

-Projednávala se žádost ředitele školy na vyjímku z počtu žáků.

-Projednával se pronájem soukromého parkoviště pro účely stavby kanalizace.

-Rada projednala záležitosti kolem pozemkových úprav a nabídku pozemku soukromého

vlastníka obci. Na toto téma bude ještě další jednání.

-Projednávala se situace kolem neplacení nájemce a způsob užívání bytu. Rada přijala

stanovisko.

-Jednalo se dál o pronájmu kadeřnictví. Jsou dvě zájemkyně. Rada k situaci přijala

stanovisko.

-Dále se projednala nabídka projektové kanceláře VIS k řešení problémů kanalizace.

Projednávala se a schválila oprava cesty na Hamernici. Rada dostala informaci

z kulturní komise. Obdrželainformaci o kulturní akci „Pohádkový les“

aschválila požadavek navýšení člena komise. Vzala dál na vědomí informaci

o stavu stávajícího osobního auta a uložila dál řešit.

 

OREDO INFORMUJE OBČANY ...

Společnost Oredo informuje občany o změnách ve vlakové dopravě na trati Častolovice-Solnice. Podrobnější informace naleznete v příloze "Dopis od společnosti OREDO".

Dopis od společnosti OREDO

Případné reakce a náměty sdělte v rubrice "Napište nám"

 

PROBĚHLO 11. ZASEDÁNÍ RADY OBCE …

 

Stručný přehled projednávaných záležitostí jednání rady obce:

Na jednání byli přizváni zástupci SDH k projednání stavu SDH ve vazbě k obci.Po diskusi vznikl závěr vytvořit novou smlouvu na užívání sportovního areálu „Pod Olšinou“

Projednala se výpověď paní Martinkové z nebytových prostor se závěrem dál nabídnout prostor formou inzerátu.

Řešila se problematika kanalizace v kopci od mostu k Chaloupkovým. Byla přijata opatření, směřující k opravě zjištěného havarijního stavu v termínu před provedením rekonstrukce vodovodního řádu a povrchu vozovky.

Jednalo se o položení dešťové stoky DN 700 na ulici Zámecká před provedením rekonstrukce povrchu vozovky. Snahou rady je, aby vše proběhlo podle termínových předpokladů.

Rada schválila finanční částku na opravu chodníku v areálu tenisového klubu, který je na obecních pozemcích.

Jednalo se o směnách pozemků, záměry budou vyvěšeny.

Proběhlo jednání o úpravách rozpočtu a rada je schválila.

Projednával se personální stav pečovatelek v DPS.Rada schválila navýšení o dvě pracovnice.

Projednávala se situace po kácení v obecním lese a uložila vzájemné vypořádání dotčených a obce s touto akcí.

 

 

SKAUTI POMÁHALI ZLEPŠOVAT POŘÁDEK V OBCI ...

V obci se množí trvalé znečištění v místech u kontejnerů a odkládání odpadů na neřízené (černé) skládky. obec proti tomu bojuje a snaží se o nápravu. Je ale řada těch, kteří po uklízení, které provedou zaměstnanci obce, znovu nepořádek vytvoří.

Podobná situace je i na březích řeky Bělé a Dlouhé strouhy. I tady si někteří spoluobčané pletou břehy za odkládací místa odpadků různých druhů. Povodí Labe a Životní prostředí už začně tvrdě postupovat proti těmto neukázněným občanům a na to je třeba se připravit.

Rada obce se rozhodla využívat sankcí proti těm, kdo v odkládání odpadů neuposlechnou a budou dál vytvářet neřízené skládky a nepořádek.

Obec využila nabídky pomocí skautského tábora na provedení úklidu v prostoru kraje lesa "Hluboký" úklidu na Dlouhé strouze a pomoci ve školní budově, která prochází větší opravou.

Obec si cení pomocí skatů a děkuje za bezúplatně provedenou práci.

Na obrázcích jsou záběry ze stavu nepořádku a z prováděné pomoci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoc skautů obci Kvasiny poskytovali a zajišťovali členové Junáka – svazu skautů a skautek ČR. Konkrétně šlo o Rádcovský tábor sv. Jiří a Čekatelský lesní kurz Corda.


Rádcovský tábor je určen rádcům skautských družin ve věku kolem 14 let, na které tu čeká desetidenní tábor s programem zaměřeným na posílení těla i duše.


Čekatelský lesní kurs Corda je zaměřen na přípravu a získání základní skautské kvalifikace pro vedení skautských oddílů. Kurzu se mohou zúčastnit zájemci z celé ČR od 16 let.

 

 

 

 

Návštěvnost stránek

296433