Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2010

INFORMACE Z 2. JEDNÁNÍ RADY

Na jednání rady obce, které se konalo dne 13. 12. 2010, byly projednávány tyto záležitosti:

- projednání rekonstrukce obchodu potravin

- seznámení s činností výboru pro rozvoj obce

- žádosti o byt

- nabídky na zviditelnění obce v propagačních materiálech

- žádosti o udělení souhlasu s užíváním znaku obce

- žádosti o příspěvky a dotace

- smlouva na dodávku nových verzí programu Gramis

- pojištění hasičského vozidla AVIA

- obnova počítačů obecního úřadu

- optimalizace tarifů telefonů

- přesuny v rozpočtu

INFORMACE Z 1. JEDNÁNÍ RADY

Na prvním jednání rady obce, které se konalo dne 23. 11. 2010, byly projednávány tyto záležitosti:

- návrhy členů výborů a komisí,

- rekonstrukce prodejny potravin,

- příprava inventury a inventarizačních komisí,

- kontrola příspěvkových organizací,

- dotace na dopravní a místní značení,

- opravy místních komunikací frézinkem,

- projednání náplně činnosti výboru pro rozvoj obce,

- žádost o dotaci škole,

- informace o stavu revizí v objektech obce,

- informace o dotacích,

- informace o nabídkách školení pro nové zastupitele,

- informace o nabídce prodeje pozemků paní Novákovou R.

PROBĚHLO 13. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Postup řešení pronájmu obecního bytu

- Nový stav řešení vodoměrů pro DPS

- Drobné úpravy rozpočtu obce

- Postup pro uspořádání ustavující schůze nového zastupitelstva

- Odsouhlasení drobného prodeje

PROBĚHLO 12. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Nájemní smlouvu v bytovém domě

- Provedení drobných úprav v rozpočtu obce

- Zajištění vodoměrů pro DPS

- Postup pro vyřízení požadavku stavebníka na sídlišti

- Postup řešení úhrady za vyčištění kanalizace

- Další postup při zajištění nových objektů pro obec

- Postup a další kroky v údržbě památné lípy

- Přijetí výpovědi z bytu v bytovém domě

PROBĚHLO 11. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Postup projednání a řešení námitek k ÚP

- Záměr údržby zeleně v obci

- Další postup připravované rekonstrukce prodejny

- Postup při znovuvyplácení odměn

- Přípravu a postup schválení nové vyhlášky o odpadech

- Termín a program příštího jednání ZO

- Závěr k podané nabídce stavebních pozemků

- Postup žádosti o dotaci na zeleň

- Postup a reakci na dopis senátora

- Další postup k záměru nákupu pozemku

- Úpravy rozpočtu

PROBĚHLO 10. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Uzavření smluv na věcná břemena

- Přijetí daru do obce

- Dosavadní postup řešení problému vlhkosti ve škole

- Pronájem obecního pozemku

- Pořadí výběru nabídek na pronájem prodejny

- Další postup zajištění opravy v DPS

- Postup pro zajištění a projednání vyhlášky o odpadech

- Finanční dar pro ÚSP

- Postup řešení žádosti o úhradu čištění odpadů

- Úpravy rozpočtu

- Další postup v řešení nesouhlasných dopisů stavebníků

- Postup řešení problému s bioodpady

- Příspěvek postiženým povodní

- Postup v jednání o získání nového pozemku

PROBĚHLO 9. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Plán rozvoje sociálních služeb regionu

- Žádost sportovního klubu na stavební materiál

- Stanovisko k nabídce odkupu akcií

- Stanovisko k žádosti o snížení nájemného

- Odpověď a stanovisko ke stanovené úhradě

- Postup při projednání ÚP

- Postup při projednání nabídky změny dodávky elektřiny v obci

- Postup znovupřiznání odměny za funkci radního

- Řešení nabídky na sadové úpravy v obci

- Postup podání žádosti sportovce o finanční příspěvek

- Postup prodeje obecního auta

- Nabídku zpracování publikace

- Provedení úprav rozpočtu

- Vyvěšení záměru pronájmu pozemku

- Projednat v ZO a schválit vyhlášku o místním poplatku za odpady

- Postup při požadovaném prodeji obecního pozemku

PROBĚHLO 8. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Další postup v jednání a zajištění výše koeficientu daně z nemovitosti

- Postup k žádostem o pozemky Obce

- Vypracování nové vyhlášky o úhradách za odpady

- Postup řešení problémů kolem MŠ

- Objednání vyfotografování Obce

- Provedení ošetření lípy

- Úkol prověřit možnost zřízen MŠ

PROBĚHLO 7. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Zadat vyhodnocení paspartu MK

- Výběr z nabídek prodejních řetězců

- Postup řešení a závěr kolem stavebních pozemků

- Provedení změny povrchu místní komunikace v sídlišti

- Pronájem zahrádky

- Vyžádání cenové nabídky na uvažované stavební úpravy

- Postup řešení stížnosti

- Nákup a instalaci silničních zrcadel

- Povolit sjezd z místní komunikace na soukromý pozemek

- Další postup k žádosti o koupi pozemku občana od Obce

- Uzavření smlouvy o převodu práv a povinností nájemce bytu

- Projednání záměru výstavby stěny na ZO

- Uvolnění finanční částky na hasiče

- Vyvěsit smlouvu o výpůjčce pozemku pro stavbu

- Připravit návrh kritérií pro příjem do DPS

PROBĚHLO 6. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Řešení postupu nabídky průvodce čerpání finančních prostředků

- Postup při řešení situace kolem obecních zaměstnanců

- Řešení pojistné události na obecní nemovitosti

- Závěr s provedenou kontrolou hasičské zbrojnice

- Závěry jednání se zástupci Císařská studánka

- Řešení postupu opravy mostku na strouze

- Postup řešení a stanovisko na nabídku projekční společnosti

- Řešení postupu účetnictví příspěvkové organizace obce

PROBĚHLO 5. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Žádosti o příspěvky pro sportovní a další organizace

- Postup hospodaření s ornicí

- Postup v řešení nabídky bezpečnostní agentury

- Postup a závěr nad řešením problematiky kolem odlehčovací nádrže

- Závěr nad kontrolou obecních pozemků

- Postup zajištění a rozšíření sběrných hnízd na shromažďování tříděných odpadů

- Prodej odstavené ČOV

- Vybudování odvodního žlábku na místní komunikaci

PROBĚHLO 4. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Další postup v řešení se studií na přestavbu KD

- Postup a výsledek jednání s pozvanými zástupci SDH

- Postoupit ke schválení ZO změnu termínu dokončení stavby

- Postup v řešení požadavku kácení stromů u bytovky

- Postup zajištění rekonstrukce místní komunikace a zatroubení příkopu

- Další postup projednání nové vyhlášky o místním poplatku za odpady

- Postup řešení problematiky úhrady čištění odpadů

- Postup při řešení problémů s neplatiči

- Závěr nad žádostí ŘŠ o příspěvku obce škole

- Postup v projednání žádosti nájemníků z bytového domu

- Podmínky žádosti o prodej pozemku

PROBĚHLO 3. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Projednat na ZO dotaci na chybějící žáky a vzala na vědomí zprávu ŘŠ a požaduje předložení motivačního systému

- Konečný postup nákupu vozidla pro DPS

- Výměnu části oken ve sportovním areálu

- Finanční příspěvky na činnost klubů a spolků

- Prohlídku areálu učiliště

- Postup v přípravě vyhlášky o místním poplatku za odpady

- Bere na vědomí stav a okolnosti zajištění odvozu odpadků z Hamernice

PROBĚHLO 2. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Odpověď na dopis ŘŠ

- Vyhodnocení nabídek na výměnu oken

- Urovnání vztahů kolem pozemků u č. 220

- Doporučení pro ZO na nákup vybraného typu vozidla pro DPS a schvaluje postup zajištění vozidla pro JSDH

- Vzala na vědomí návrh nového řešení zástavby na Zámecké

- Postup zajištění smlouvy s RWE

- Nákup zásobníků na zimní posyp a odpadových košů

- Další postup výsledků ankety

- Postup řešení s prostory pod Olšinou a po učňovském středisku

- Postup k námětům na opravy historických památek v obci

PROBĚHLO 1. ZASEDÁNÍ RADY v roce 2010

Stručný přehled projednaných záležitostí:

Rada projednala a schvaluje:

- Příspěvky organizacím v obci na tombolu
- Návrh rozpočtu na chod školy
- Vypsání poptávek na stavební firmy pro stavbu sběrného místa
- Požadavek na nákup vozidla pro DPS

- Doporučení daru na opravu střechy kostela

- Prodloužení dodatku smlouvy na chodník

- Smlouvu o výpůjčce kontejneru na odpad

- Podnájemní vztah v obecním bytě

- Vypsat poptávku na výměnu oken v obecním bytě

- Prodej zbytkových částí parcel

- Odpověď na dopis bytovému družstvu

- Ukončení a vyhodnocení ankety spokojenosti zákazníků v místních obchodech

- Postup na nabídku spisové služby

Návštěvnost stránek

290643