Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2012

Na 35. jednání rady obce se dne 19.12.2012 projednávaly tyto body:

 • projednání programu ZO
 • kontrola úkolů ze ZO
 • dodatek smlouvy s firmou Valbek
 • nákup pozemku - svěřenecká smlouva
 • ceník DPS
 • úprava rozpočtu 2012 - rozpočtové opatření č. 13
 • kanalizace k novému domu
 • kontrola úkolů z předchozích rad
 • různé - rozšíření MŠ

Na 34. jednání rady obce se dne 30.11.2012 projednávaly tyto body:

 • příprava rozpočtu 2013
 • úprava rozpočtu 2012 - rozpočtové opatření č. 12
 • výběrové řízení - územní studie plochy Z1-5
 • vrácení dotace
 • žádosti o finanční příspěvek
 • pronájem prostor od České pošty
 • kontrola úkolů předchozích rad
 • různé - změna člena grémie Dobrý soused

Na 33. jednání rady obce se dne 15.11.2012 projednávaly toto body:

 • schválení smluv a dodatků
 • smlouva o poskytování regionálních knihovnických služeb
 • smlouva o poskytnutí dotace na nákup knih
 • smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení
 • cenová nabídka na vybudování místního rozhlasu v DPS
 • příspěvek na dojíždějícího žáky
 • vyjádření k výstavbě - Škoda auto a.s.
 • žádost o finanční příspěvek na pečovatelskou službu
 • zařazení majetku do evidence
 • příprava programu ZO
 • gabionová zeď u místní komunikace Nade Mlejnem
 • vyjádření k úpravě vedení NN
 • nákup nádob na zimní posyp

Na 32. jednání rady obce se dne 1.11.2012 projednávaly tyto body:

 • Směna pozemků 

Na 31. jednání rady obce se dne 18.10.2012 projednávaly tyto boby:

 • Schválení smluv a dodatků
 • žádost o vybudování kanalizace
 • rozpočtové opatření
 • vyjádření k výstavbě
 • zádady poskytování příspěvku na budování ZTV
 • příprava programu ZO
 • cenová nabídka Zdravotního ústavu HK na měření emisí
 • DPS - pravidla pro uzavírání smluv, ceník
 • žádost o přenechání bytu
 • žádost o odkoupení sekačky STARJET
 • žádost o finanční příspěvek na rok 2012
 • žádost o pronájem rybníka
 • pasport dopravního značení
 • stížnost na udržování pořádku
 • nabídka na odkoupení pozemků
 • zmapování veřejného osvětlení a rozhlasu
 • kontrola úkolů z jednání rady obce
 • rozšíření MŠ

Na 30. jednání rady obce se dne 26.9.2012 projednávaly tyto doby:

 • schválení smluv a dodatků
 • kontrola FÚ dotace na kanalizaci Zámecká
 • rozpočtové opatření
 • vyjádření k výstavbě
 • DPS - pravidla pro uzavírání smluv, ceník služeb
 • výběr nájemce povodňového domku
 • zaplacení poplatku za směnu pozemků
 • zaúčtování zůstatku z pohřbu
 • dar pro ÚSP Kvasiny
 • účet 042 - nedokončené investiční akce
 • žádost AUDISBUSU
 • příspěvěk žákům ZŠ
 • náklady na zábradlí u bytových domů čp. 343 a 344
 • ceník za zapůjčení obecní techniky
 • kontrola úkolů z jednání rady obce

Na 29. jednání rady obce se dne 5.9.2012 projednávaly tyto body:

 • projednání tiskového prohlášení
 • oprava účelových komunikací
 • úprava plochy u prodejny Konzum
 • zřízení kanálové vpusti
 • dodatek smlouvy na opravu komunikací

Na 28. jednání rady obce se dne 24.8.2012 projednávaly tyto body:

 • příprava programu ZO
 • oprava komunikace u Holíků
 • úprava obecního pozemku za školou
 • rozpočtové opatření
 • navýšení nájmu za prostory užívané OÚ
 • oprava místní komunikace
 • kontrola úkolů z předcházejících jednání rady
 • vymáhání finančních příspěvků na vybudování infrastruktury na Zámecké
 • informace o vyhlášení 10. výzvy sdružení SPLAV
 • parkování autobusu na zástáve U konzumu
 • výstavba rybníku

Na 27. jednání rady obce se dne 6.8.2012 projednávaly tyto body:

 • územní studie Z1-5, Z1-1
 • dodatek smlouvy na opravu komunikací
 • stavba zahradní pergoly
 • přesuny v rozpočtu
 • žádost o výměnu zámků v DPS
 • žádost o podporu linky bezpečí
 • žádost o schválení přenechání bytu
 • informace o přípravě výstavby chodníků
 • informace ke kontrole dotace na kanalizaci
 • vyjádření k trvalé úprav dopravního značení
 • projednání zápisu z výboru na rozvoj obce
 • změna užívání prostor v domě čp. 344
 • projednání dopravního značení u konzumu
 • aktualizace dopravního značení v obci
 • prověření vlivu závodu ALFA na veřejné zdraví
 • přehled úkolů z rady od poslední kontroly
 • pravidelné předkládání programu starosty členům rady vždy v pátek na následující týden

Na 26. jednání rady obce se dne 19.6.2012 projednávaly tyto body:

 • příprava programu mimořádného ZO
 • územní studie Z8-1
 • energetická optimalizace
 • připomínky nájemce KD
 • chodník u Hanušů v ulici Nad lípou
 • úprava komunikace u rampy prodejny Konzum
 • oprava palisád na hřišti v obecním parku
 • přesuny v rozpočtu
 • nákup pozemku
 • dary k výročím
 • žádost ISS Faclity Services s.r.o.
 • nákup ruční motorové sekačky
 • kanálové vpusti

Na 25. jednání rady obce se dne 22.5.2012 projednávaly tyto body:

 • příprava programu ZO
 • územní studie na plochu Z1-5
 • žádost o vybudování kanalizace a vodovodu
 • prodej nepotřebného majetku
 • dopravní značení Zákaz stání u Konzumu S+S
 • žádost o souhlas s vydáním územního souhlasu na stavbu pylonu u brány Škoda auto a.s.
 • výstavba chodníku ke Skuhrovu n. B.
 • uvolnění povodňového domku
 • úprava plochy před školní jídelnou a instalace štěrbinových žlabů u mostku u Prokopů
 • trestní oznámení

Na 24. jednání rady obce se dne 16.5.2012 projednávaly tyto body:

 • závěrečný účet obce
 • cenové nabídky měření emisí, plakátovací plochy, zábradlí, úprava vleku
 • přesuny v rozpočtu
 • žádost o pronájem KD
 • smlouva s p. Ehlem
 • odpověď České pošty
 • prodej pozemku p.č. 80/3
 • neinvestiční náklady na žáka v MŠ a ZŠ Solnice na rok 2012
 • Úprava plochy u prodejny Konzum
 • prodej dlaždic
 • kontejnery na papír
 • poškozená cesta u Škodovky
 • příspěvek na les
 • výběrové řízení na územní studii plochy Z8-1
 • letecký den
 • vyřazení a nákup vysavače
 • žádost o připojení na kanalizaci

Na 23. jednání rady obce se dne 5.4.2012 projednávaly tyto body:

 • příprava programu ZO
 • informace o stavu úkolů z minulých jednání rady a ZO
 • přemístění knihovny
 • projektor pro kulturní dům
 • křovinořez
 • vybrání příkopu a rozšíření mostku na Hamernici
 • schválení smlouvy s panem Limberkem a slečnou Frankovou
 • chválení věcného daru

Na 22. jednání rady obce se dne 19.3.2012 projednávaly tyto body:

 • příprava programu ZO
 • cenové nabídky na opravu chodníků
 • zjišťovací řízení k záměru "Rozšíření haly M1" v závodě Škoda Auto a.s.
 • nákup zařízení pro sečení
 • nákup odpadkových košů
 • zřízení kanálových vpustí
 • žádosti o příspěvky na rok 2012
 • pronájem pozemku
 • návštěva družebního mikroregionu Zlatý vrch
 • rozpočtové opatření č. 2
 • smlouva s Městem Dobruška
 • úpravy okolí obecní dílny
 • čerpací stanice na naftu
 • úprava mostů a lávek
 • výsadba živého plotu
 • prodej nepotřebného majetku
 • parkovací místa v obytných zónách
 • vybrání příkopu a rozšíření mostku na Hamernici

Na 21. jednání rady obce se dne 28.2.2012 projednávaly tyto body:

 • pořízení studie odtokových poměrů
 • stavba polní cesty "Nad Hamernicí" a "K Borovinám"
 • žádost VK Kvasiny na úpravu areálu
 • pronájem prostor při pouťových oslavách
 • projednání peněžitého daru panu Benešovi
 • krajské setkání představitelů měst a obcí
 • kultruní dům - výběr dodavatele občerstvení
 • vyjádření k žádosti o pořízení územní studie
 • ústní jednání k projednání žádosti o vydání změny integrovaného povolení
 • smlouva o smlouvě budoucí - předkupní právo na pozemek p. Peňáze
 • místnost v budově České pošty
 • rozšíření úředních hodin pošty
 • DPS - stavební úpravy, pedikůra 
 • jarní údržba

Na 20. jednání rady obce se dne 20.1.2012 projednávaly tyto body:

 • územní studii na plochu Z8-1
 • vybudování sprchového koutu v DPS
 • žádost SDH Kvasiny o prominutí nájmu v KD

Na 19. jednání rady obce se dne 20.1.2012 projednávaly tyto body:

 •  příprava jednání zastupitelstva
 • žádost o zrušení cesty
 • Euroregion Glacensis žádost o zaplacení členského příspěvků
 • žádost o vydání změny IP pro zařízení "Lakovna kompletních karoserí"
 • žádosti o příspěvek do soutěže o ceny na plesy
 • zpráva z kontroly KÚ KHK akce "ZTV Zámecká, Kvasiny"
 • smlouva o umístění veřejné komunikační sítě
 • žádost o vyvěšení reklamy do zasklené vývěsky
 • sběrné místo - rozšíření doby provozu

Na 18. jednání rady obce se dne 20.1.2012 projednávaly tyto body:

 • územní studie na plochu Z8-1
 • místní policie
 • vyhláška na zhodnocení pozemků
 • pohledávka pilíře na zámecké
 • prodej pozemků, u okálů a zájemci o zámeckou
 • oprava sochy "kalvárie"
 • schválení finančního daru pro školu
 • dopravní značení - informace
 • dotazníková akce

Návštěvnost stránek

296433