Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada 2018

Na 124. jednání rady obce se dne 1.6. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků pro DSO Mikroregion Rychnovsko
 4. Oplocení pozemků p.č. 1056/9, p.č. 1253/4 a p.č.1014/6 v k.ú. Kvasiny
 5. Dohoda o postoupení práv a povinností z investorství přeložky VN, TS a NN
 6. Darovací smlouva ŠA
 7. Dodatek č. 1 Smlouvy o technické podpoře
 8. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
 9. Světelné logo 100 let výročí
 10. Různé        -   Oplocení pozemku u bytových domů
 • Praktický lékař pro dospělé
 • Příručka pro děti
 • KD bourání přístřešku
 • Kamenčí před garážemi
 • Osvětlení parku VO

Na 123. jednání rady obce se dne 18. 5. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Stanovení ceny nájemného u bytů v majetku obce
 3. Zázemí volejbalového areálu
 4. Záměr prodeje pozemku
 5. ZŠ a MŠ Kvasiny
 6. Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
 7. Žádost o úpravu zeleně sousedních pozemků
 8. Linka bezpečí
 9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
 10. Požární zbrojnice
 11. Geometrický plán - chodníky
 12. Kulturní dům
 13. Dočasné užívání nezemědělského pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kvasiny
 14. Směrnice č. 16
 15. Směrnice č. 17
 16. Směrnice č. 18
 17. Dodatky smluv
 18. Chodník Skuhrov n. Bělou - Kvasiny
 19. Rozpočtové opatření
 20. Různé        -   Dotace hřiště na Zámecké
 • Stromy svobody

Na 122. jednání rady obce se dne 4. 5. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Vybavení technické čety
 3. Smlouvu o produkci umělce, souboru-pořadu
 4. Pořízení praporu obce
 5. Dopravní značení
 6. Kaplička
 7. Záměr prodeje pozemku
 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
 9. Automobil Fiat Ducato
 10. Nákup židlí
 11. Protipovodňová opatření
 12. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
 13. Darovací smlouva ŠA
 14. Program MV ČR – Podpora bezpečnosti v obcích
 15. Různé        -   Likvidace použitých olejů
 • Odpověď hejtmana zamítnutí nominace Jany Křížové
 • Cvičení psů - rybník
 • Silniční závod Olešnice a Silniční časovka Luisino údolí
 • Zahradní domek Försterovi

 

 

Na 121. jednání rady obce se dne 18.4. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kompostéry
 3. Smlouvu o produkci umělce, souboru-pořadu
 4. Pečovatelská služba
 5. Pošta Partner
 6. Stanovení celkového počtu zaměstnanců obce
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene
 8. Oprava střechy u skladu pro nářadí rybářů u obecního rybníka
 9. Plnění úkolů místostarostou
 10. Veřejná zeleň – U Kamenného mostu, Zámecká
 11. GDPR
 12. Zrušení zpomalovacího prahu
 13. Chodník Kvasiny – Skuhrov nad Bělou
 14. Rozpočtové opatření
 15. Různé        -   Bezplatné Wi-Fi
 • Výzva č.80 MPSV - Dotace na pasporty, generely a energetické koncepce, předáno DSO Mikroreginu Bělá
 • Slavnostní otevření workoutového hřiště 13.5.2018
 • Strategie rozvoje KHK
 • Zpráva ze síťování Fondu ohrožených dětí
 • Plocha Z1-8 Bažantnice

Na 120. jednání rady obce se dne 6.4. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. ZŠ a MŠ Kvasiny
 3. Parkovací místa u čp. 343 a čp. 344
 4. JSDH Obce Kvasiny
 5. Žádosti o dotace
 6. Žádost o souhlas s využitím pozemní komunikace
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 9. Plocha Z1-8 Bažantnice
 10. Oprava komunikací v obci
 11. Zemní práce
 12. Různé        -   Pozemek p.č.5291 pod komunikací
 • Zpevnění plochy pod kontejnery na Zámecké
 • Celonárodní veřejně prospěšná soutěž Žena regionu
 • Laminace územního plánu
 • Výzvy MK ČR
 • Knihovna – věc veřejná
 • Projekt Jak jsme žili v ČSR

Na 119. jednání rady obce se dne 21.3. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní dům
 3. Smlouva o úschově peněz
 4. Smlouva o výpůjčce vozidel
 5. Žádost o byt v DPS Rychnov n. Kn.
 6. Následná péče o zeleň pořízenou z dotace OPŽP
 7. Veřejná zeleň – U Kamenného mostu
 8. Členský příspěvek SMO ČR
 9. Den kraje - pamětní medaile
 10. Smlouva o převodu družstevního podílu
 11. Webové stránky obce Kvasiny
 12. Smlouva o produkci umělce
 13. Rozpočtové opatření
 14. Různé        -   Koordinační centrum pro cizince
 • Kulturní komise
 • Školení MV ČR GDPR
 • Ukliďme společně Česko
 • Střet zájmů - seminář
 • Letecké fotografování

Na 118. jednání rady obce se dne 6.3. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Komise pro výběrové řízení
 4. Panel s UP obce
 5. Zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad
 6. Různé        -  

Na 117. jednání rady obce se dne 2.3. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Vedení kroniky
 3. Renovace kosmetického salonu
 4. Solární pouliční lampa
 5. GDPR
 6. Přeložka zařízení distribuční soustavy
 7. Škoda Auto a.s. - prezentace
 8. Rychnovská nemocnice
 9. Autobusová zastávka u parku v centru obce
 10. Různé        -   Dlouhá strouha – příprava rekonstrukce v místě zatrubení
 • Zákon o střetu zájmů
 • Aktualizace webových stránek
 • Návrh programu zářijové akce
 •      

 

 Na 116. jednání rady obce se dne 19.2. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Úklidové služby
 3. Výběrové řízení „Zázemí sportovního areálu u nádraží - obec Kvasiny“
 4. Veřejná zeleň – Zámecká, U Kamenného mostu
 5. Žádost o finanční dar
 6. Aktualizace povodňového plánu a plánu činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události
 7. Granty ŠKODA AUTO a.s.
 8. Rozpočtové opatření
 9. Různé        -   Zásady územního rozvoje KHK
 • Šetření SMO ČR – mikrojesle
 • Informace k pozemkům Bažantnice
 • Žádost SVJ o dostavbu chodníků

 Na 115. jednání rady obce se dne 6.2. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Mosty a lávky
 3. Výběrové řízení na dodavatele
 4. Dohoda o provedení práce na obsluhu ozvučovací techniky
 5. Pečovatelská služba
 6. Smlouva o produkci umělce
 7. Informační systém Pečovatelská služba
 8. Dopravní značení
 9. Žádost o finanční příspěvek na ples ZŠ a MŠ
 10. Zákon o střetu zájmů - novela
 11. Informace místostarosty k plnění úkolů z jednání rady v souvislosti s dopravním značením
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene
 13. Obecní úřad - oprava vstupního schodiště
 14. Pojištění obce
 15. Vyvěšení záměru prodat pozemek
 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nezemědělského pozemku - zahrádky
 17. Různé        -   „Green House“
 • Obecní slavnosti 1.- 2. 9. 2018
 • For Help s.r.o.
 • Dopis majitelům pozemků, Bažantnice
 •      

 Na 114. jednání rady obce se dne 23.1. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
 3. Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
 4. Jmenování vedoucí pečovatelské služby
 5. Příspěvek na pořádání plesu
 6. Smlouva o produkci umělce
 7. Informační systém Pečovatelská služba
 8. Odpadové hospodářství
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene
 10. Rozpočtové opatření
 11. Různé        -     Rafael dětem
 • Informace z Kulturní komise Obce Kvasiny
 • Univerzita 3. věku
 • Dopis majitelům pozemků, Bažantnice

 Na 113. jednání rady obce se dne 8.1. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Byt v DPS
 3. Výše nájemného
 4. Dohoda o partnerství
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům pozemková parcela č. 1392/3 a stavební parcela č. st. 443 v k. ú. Kvasiny
 6. Darovací smlouvy
 7. Plná moc
 8. Finanční příspěvek na činnost DSO „Mikroregion Bělá“
 9. Členský příspěvek EUROREGIONU GLACENSIS na rok 2018
 10. Souhlas s převodem členského podílu
 11. Smlouva o zřízení služebnosti
 12. Pracovní skupina „Bezpečnost obce Kvasiny“
 13. Věcné dary
 14. Plná moc
 15. Žádost o dotaci MV ČR
 16. Různé        -     SMO ČR k GDPR
 • Projekt „Obědy dětem“
 • Úsekové měření rychlosti

 

Návštěvnost stránek

290690