Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Rada obce - archiv

Rada 2018

Na 124. jednání rady obce se dne 1.6. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků pro DSO Mikroregion Rychnovsko
 4. Oplocení pozemků p.č. 1056/9, p.č. 1253/4 a p.č.1014/6 v k.ú. Kvasiny
 5. Dohoda o postoupení práv a povinností z investorství přeložky VN, TS a NN
 6. Darovací smlouva ŠA
 7. Dodatek č. 1 Smlouvy o technické podpoře
 8. Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ
 9. Světelné logo 100 let výročí
 10. Různé        -   Oplocení pozemku u bytových domů
 • Praktický lékař pro dospělé
 • Příručka pro děti
 • KD bourání přístřešku
 • Kamenčí před garážemi
 • Osvětlení parku VO

Na 123. jednání rady obce se dne 18. 5. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Stanovení ceny nájemného u bytů v majetku obce
 3. Zázemí volejbalového areálu
 4. Záměr prodeje pozemku
 5. ZŠ a MŠ Kvasiny
 6. Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
 7. Žádost o úpravu zeleně sousedních pozemků
 8. Linka bezpečí
 9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení
 10. Požární zbrojnice
 11. Geometrický plán - chodníky
 12. Kulturní dům
 13. Dočasné užívání nezemědělského pozemku p.č. 946/1 v k.ú. Kvasiny
 14. Směrnice č. 16
 15. Směrnice č. 17
 16. Směrnice č. 18
 17. Dodatky smluv
 18. Chodník Skuhrov n. Bělou - Kvasiny
 19. Rozpočtové opatření
 20. Různé        -   Dotace hřiště na Zámecké
 • Stromy svobody

Na 122. jednání rady obce se dne 4. 5. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Vybavení technické čety
 3. Smlouvu o produkci umělce, souboru-pořadu
 4. Pořízení praporu obce
 5. Dopravní značení
 6. Kaplička
 7. Záměr prodeje pozemku
 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
 9. Automobil Fiat Ducato
 10. Nákup židlí
 11. Protipovodňová opatření
 12. Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl
 13. Darovací smlouva ŠA
 14. Program MV ČR – Podpora bezpečnosti v obcích
 15. Různé        -   Likvidace použitých olejů
 • Odpověď hejtmana zamítnutí nominace Jany Křížové
 • Cvičení psů - rybník
 • Silniční závod Olešnice a Silniční časovka Luisino údolí
 • Zahradní domek Försterovi

 

 

Na 121. jednání rady obce se dne 18.4. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kompostéry
 3. Smlouvu o produkci umělce, souboru-pořadu
 4. Pečovatelská služba
 5. Pošta Partner
 6. Stanovení celkového počtu zaměstnanců obce
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene
 8. Oprava střechy u skladu pro nářadí rybářů u obecního rybníka
 9. Plnění úkolů místostarostou
 10. Veřejná zeleň – U Kamenného mostu, Zámecká
 11. GDPR
 12. Zrušení zpomalovacího prahu
 13. Chodník Kvasiny – Skuhrov nad Bělou
 14. Rozpočtové opatření
 15. Různé        -   Bezplatné Wi-Fi
 • Výzva č.80 MPSV - Dotace na pasporty, generely a energetické koncepce, předáno DSO Mikroreginu Bělá
 • Slavnostní otevření workoutového hřiště 13.5.2018
 • Strategie rozvoje KHK
 • Zpráva ze síťování Fondu ohrožených dětí
 • Plocha Z1-8 Bažantnice

Na 120. jednání rady obce se dne 6.4. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. ZŠ a MŠ Kvasiny
 3. Parkovací místa u čp. 343 a čp. 344
 4. JSDH Obce Kvasiny
 5. Žádosti o dotace
 6. Žádost o souhlas s využitím pozemní komunikace
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 9. Plocha Z1-8 Bažantnice
 10. Oprava komunikací v obci
 11. Zemní práce
 12. Různé        -   Pozemek p.č.5291 pod komunikací
 • Zpevnění plochy pod kontejnery na Zámecké
 • Celonárodní veřejně prospěšná soutěž Žena regionu
 • Laminace územního plánu
 • Výzvy MK ČR
 • Knihovna – věc veřejná
 • Projekt Jak jsme žili v ČSR

Na 119. jednání rady obce se dne 21.3. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní dům
 3. Smlouva o úschově peněz
 4. Smlouva o výpůjčce vozidel
 5. Žádost o byt v DPS Rychnov n. Kn.
 6. Následná péče o zeleň pořízenou z dotace OPŽP
 7. Veřejná zeleň – U Kamenného mostu
 8. Členský příspěvek SMO ČR
 9. Den kraje - pamětní medaile
 10. Smlouva o převodu družstevního podílu
 11. Webové stránky obce Kvasiny
 12. Smlouva o produkci umělce
 13. Rozpočtové opatření
 14. Různé        -   Koordinační centrum pro cizince
 • Kulturní komise
 • Školení MV ČR GDPR
 • Ukliďme společně Česko
 • Střet zájmů - seminář
 • Letecké fotografování

Na 118. jednání rady obce se dne 6.3. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Komise pro výběrové řízení
 4. Panel s UP obce
 5. Zpevnění plochy pod kontejnery na tříděný odpad
 6. Různé        -  

Na 117. jednání rady obce se dne 2.3. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Vedení kroniky
 3. Renovace kosmetického salonu
 4. Solární pouliční lampa
 5. GDPR
 6. Přeložka zařízení distribuční soustavy
 7. Škoda Auto a.s. - prezentace
 8. Rychnovská nemocnice
 9. Autobusová zastávka u parku v centru obce
 10. Různé        -   Dlouhá strouha – příprava rekonstrukce v místě zatrubení
 • Zákon o střetu zájmů
 • Aktualizace webových stránek
 • Návrh programu zářijové akce
 •      

 

 Na 116. jednání rady obce se dne 19.2. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Úklidové služby
 3. Výběrové řízení „Zázemí sportovního areálu u nádraží - obec Kvasiny“
 4. Veřejná zeleň – Zámecká, U Kamenného mostu
 5. Žádost o finanční dar
 6. Aktualizace povodňového plánu a plánu činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události
 7. Granty ŠKODA AUTO a.s.
 8. Rozpočtové opatření
 9. Různé        -   Zásady územního rozvoje KHK
 • Šetření SMO ČR – mikrojesle
 • Informace k pozemkům Bažantnice
 • Žádost SVJ o dostavbu chodníků

 Na 115. jednání rady obce se dne 6.2. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Mosty a lávky
 3. Výběrové řízení na dodavatele
 4. Dohoda o provedení práce na obsluhu ozvučovací techniky
 5. Pečovatelská služba
 6. Smlouva o produkci umělce
 7. Informační systém Pečovatelská služba
 8. Dopravní značení
 9. Žádost o finanční příspěvek na ples ZŠ a MŠ
 10. Zákon o střetu zájmů - novela
 11. Informace místostarosty k plnění úkolů z jednání rady v souvislosti s dopravním značením
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene
 13. Obecní úřad - oprava vstupního schodiště
 14. Pojištění obce
 15. Vyvěšení záměru prodat pozemek
 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nezemědělského pozemku - zahrádky
 17. Různé        -   „Green House“
 • Obecní slavnosti 1.- 2. 9. 2018
 • For Help s.r.o.
 • Dopis majitelům pozemků, Bažantnice
 •      

 Na 114. jednání rady obce se dne 23.1. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
 3. Smlouva o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti
 4. Jmenování vedoucí pečovatelské služby
 5. Příspěvek na pořádání plesu
 6. Smlouva o produkci umělce
 7. Informační systém Pečovatelská služba
 8. Odpadové hospodářství
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene
 10. Rozpočtové opatření
 11. Různé        -     Rafael dětem
 • Informace z Kulturní komise Obce Kvasiny
 • Univerzita 3. věku
 • Dopis majitelům pozemků, Bažantnice

 Na 113. jednání rady obce se dne 8.1. 2018 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Byt v DPS
 3. Výše nájemného
 4. Dohoda o partnerství
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemkům pozemková parcela č. 1392/3 a stavební parcela č. st. 443 v k. ú. Kvasiny
 6. Darovací smlouvy
 7. Plná moc
 8. Finanční příspěvek na činnost DSO „Mikroregion Bělá“
 9. Členský příspěvek EUROREGIONU GLACENSIS na rok 2018
 10. Souhlas s převodem členského podílu
 11. Smlouva o zřízení služebnosti
 12. Pracovní skupina „Bezpečnost obce Kvasiny“
 13. Věcné dary
 14. Plná moc
 15. Žádost o dotaci MV ČR
 16. Různé        -     SMO ČR k GDPR
 • Projekt „Obědy dětem“
 • Úsekové měření rychlosti

Rada 2017

Na 112. jednání rady obce se dne 19.12.2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov n. Kněžnou
 3. Žádost o finanční příspěvek na ples hasičů
 4. GDPR
 5. Zpřesnění hranice mezi pozemky podél zahrádek
 6. Oprava vozidla
 7. Dodatek č. 3 k pověření Královéhradeckého kraje
 8. Rozpočtové opatření
 9. Směrnice
 10. různé - program vítání nového roku

Na 111. jednání rady obce se dne 11.12. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Prezentace v Rychnovském deníku
 4. Zastávka a vitríny pro oznámení obce
 5. Revize dopravního značení v obci
 6. Smlouva o výpůjčce vozidel
 7. Plocha Z1-8 Bažantnice
 8. Smlouva na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu
 9. ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.
 10. Pečovatelská služba
 11. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti – ČEZ
 12. Nájemní smlouva
 13. Různé - Útulek Lukavice , Svítidla VO parková, Výkopové práce kolem šachet Zámecká, Ozvučovací mixpult

Na 110. jednání rady obce se dne 5.12. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Rozpočet příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Kvasiny na rok 2018
 3. Střednědobý výhled rozpočtu Příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Kvasiny na roky 2019 až 2020
 4. Vodoměrné šachty na Zámecké
 5. Smlouva o produkci umělce
 6. Odměna řediteli ZŠ a MŠ p.o.
 7. Směrnice č.7 – k finanční kontrole
 8. Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2017
 9. Kamerový systém - anketa
 10. Různé        -     Vyhodnocení hlídkové služby - listopad
 • Svítidla VO parková

 

Na 109. jednání rady obce se dne 21.11. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Výběrová řízení na dodavatele
 3. Záměry prodeje pozemků
 4. Žádost o odstranění příčného prahu u č. p. 21
 5. Prohlášení zástupců obcí a DSO k zákonu o střetu zájmů
 6. Bezpečnostní technologický klastr
 7. Oslavy nového roku 2018
 8. Adventní výzdoba ŠA
 9. Výměna koberců v prostorách obecního úřadu
 10. Informace o úpravě cen za svoz, odstranění a využití odpadů
 11. Smlouva o právu provést stavbu
 12. Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení (VO) v obci Kvasiny
 13. Dohoda o provedení práce na služby moderování rozsvícení vánočního stromu pro Obec Kvasiny
 14. Informační systém Pečovatelská služba
 15. Rozpočtové opatření
 16. Smlouva o výpůjčce
 17. Obnova parku/Studie řešení prostoru
 18. Různé        -     Agentura pro ŠA na podporu kultury a sportu
 • Kanalizace Kvasiny, průběžná informace
 • Konference MAP Rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov n. Kn.
 • Nejúspěšnější sportovec roku
 • Předplatné regionálního Deníku pro rok 2018

 

Na 108. jednání rady obce se dne 8.11. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 344
 3. Směrnice č. 15 – Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkovou organizaci Obce Kvasiny
 4. Výběrová řízení na dodavatele
 5. Místní komunikace Spojovací včetně propustku
 6. Odstavná stání Zámecká
 7. Koordinační dohoda
 8. Kulturní komise
 9. Různé        -     Pozvánka na závěrečnou prohlídku stavby: Spojovací včetně propustku
 • Koordinační centrum pro cizince
 • Parkování u bytových domů
 • Adventní výzdoba ŠA
 • Mobilní operátor

Na 107. jednání rady obce se dne 31.10. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Oprava střechy povodňových domků
 3. Protipovodňová opatření
 4. Kulturní dům
 5. Dětská hřiště
 6. Automobil Fiat Ducato
 7. Zhodnocení majetku obce – volejbalový areál
 8. Kamerový systém - anketa
 9. Chodník Kvasiny – Skuhrov nad Bělou
 10. Kanalizace Kvasiny
 11. Obnova parku / Studie řešení prostoru
 12. Vánoční výzdoba
 13. Sběrný dvůr
 14. Plán inventur
 15. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 16. Byt v DPS
 17. Rozpočtové opatření
 18. Různé        -     Změna zákona (mzdy)
 • Oprava zvoničky
 • Bar Domeček s.r.o. - zdroj vody pro zásobování restaurace a zásobování plánované novostavby RD

Na 106. jednání rady obce se dne 16.10. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Vánoční světelná výzdoba
 4. Zrušení poplatku za rozhlasové služby
 5. Záměr prodeje
 6. Digitální povodňový plán
 7. Smlouva o zřízení služebnosti
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 9. Komunikace Spojovací včetně propustku DZ+Dodatek
 10. Různé       

Na 105. jednání rady obce se dne 6.10. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Místní komunikace Spojovací
 3. Záměr prodeje
 4. Program Ginis
 5. Dům s pečovatelskou službou
 6. VPS na služby policie
 7. Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nezemědělského pozemku - zahrádky
 8. ZŠ a MŠ Kvasiny
 9. Oprava kapličky
 10. Lávka přes řeku Bělá
 11. Pronájem parkovacích míst
 12. Rozpočtové opatření
 13. Různé        -     Mosty a lávky v Kvasinách - přehled
 • Nabídka publikace Senior v bezpečí
 • Zápis č.70 z jednání výboru VSCS ze dne 21.9.2017
 •  

Na 104. jednání rady obce se dne  27.9. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Česká Pošta, s.p. – hodiny pro veřejnost
 3. Mosty a lávky v Kvasinách
 4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům p.č.425/19 a p.č.429/29 v k.ú. Kvasiny
 5. VPS o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
 6. Smlouva o dílo – odjezdníky
 7. Různé        -     Zpětný odběr pneumatik
 • Dopravní studie I/14 – zápis z projednání konceptu
 • Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – zpracování PD a zajištění AD – zápis z jednání realizačního týmu

Na 103. jednání rady obce se dne 20.9. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Vodorovné značení u KD
 3. Obnova parku / Studie řešení prostoru
 4. Záměr prodeje
 5. Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí - KHK
 6. Plán kontrol
 7. Cena za daňové poradenství
 8. Obecně závazná vyhláška obce – zákaz konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství
 9. Rozšíření kanalizace
 10. Investiční záměry
 11. Pečovatelská služba
 12. Ceník zapůjčení techniky
 13. Bar Domeček
 14. Žádosti o dotaci ŠA a.s.
 15. Automobil Fiat Ducato
 16. Dodávka a instalace zpomalovacích prahů
 17. Autorská smlouva
 18. Výběrová řízení na dodavatele
 19. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 20. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
 21. Rozpočtové opatření
 22. Směrnice č. 6 - směrnice upravující oběh účetních dokladů
 23. Různé       -     Dotazník vzdělávání
 • Informace pro veřejné funkcionáře
 • Zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů GDPR
 • Zpráva o bezpečnostní situaci

Na 102. jednání rady obce se dne 5.9. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Protipovodňová opatření
 3. Obnova parku / Studie řešení prostoru
 4. Kulturní komise
 5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu
 6. Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 7. Dokrytí signálem České radiokomunikace
 8. VPS na služby policie
 9. Místní komunikace Spojovací
 10. Žádost o finanční dar na podporu sportu
 11. Nájemní smlouva
 12. Pečovatelská služba
 13. Rozšíření kanalizace
 14. Rozpočtové opatření
 15. Různé       -     Přehled akcí KK do konce roku
 • Metodické doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Sběrný dvůr - PD
 • VPS na služby policie – vyhodnocení hlídkové služby
 • Parkovací systém ŠA
 • Mezinárodní cyklistický etapový závod „East Bohemia Tour“
 • Reporting SPOD
 • Program podpory bydlení - MMR

Na 101. jednání rady obce se dne 15.8. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Záměr prodeje
 3. Záměr pronájmu
 4. Rozpočtová opatření
 5. Různé       -     Výroční zpráva Domácí Hospic Setkání, o.p.s.
 • Don Quijote – náhradní termíny
 • Zákon o střetu zájmů
 • Testování historických automobilů 2.9.2017

Na 100. jednání rady obce se dne 2.8. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Projektová dokumentace – požární rovinka
 3. Rozdělení pozemku p. č. 1130/1 v k. ú. Kvasiny
 4. Chodník Kvasiny – Skuhrov nad Bělou
 5. Žádost o povolení soukromé akce
 6. Fotopasti
 7. Finanční dar
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Bezbariérový přístup pro pěší k ZŠ a MŠ
 10. Rozpočtová opatření
 11. Různé       -     Leták ke společnému výcviku hasičů v závodě ŠA
 • Časovka silničních kol 13. 8. 2017
 • Atelier obnovy památek - studenti architektury pomáhají s řešením
 • Měřící body pro hlukovou studii ŠA
 • Kontejner na Zámeckou pro bioodpad 

 

Na 99. jednání rady obce se dne 19.7.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program jednání zastupitelstva
 3. Kulturní dům
 4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
 5. Dopravní značení
 6. Žádost o dotaci
 7. Prodej sypače
 8. Územní plán
 9. Různé       -     CZ/PL Želazno

Na 98. jednání rady obce se dne 30.6.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní dům
 3. Lávka přes řeku Bělá
 4. Digitální povodňový plán
 5. Rozdělení pozemku p. č. 1130/1 v k.ú. Kvasiny
 6. Návrh na odepsání nedobytných pohledávek
 7. Vybavení technické čety
 8. Záměr pronájmu
 9. Komunikace Spojovací včetně propustku
 10. Smlouva o nájmu bytu č. 4 v čp 343 – dohoda o změně
 11. Rozšíření kanalizace Kvasiny
 12. Rozpočtové opatření
 13. Pečovatelská služba
 14. Různé       -    Dotace na sociální bydlení
 • Příprava programu MMR ČR na nájemní bydlení a ZTV
 • Posouzení kapacity okružní křižovatky na I/14 u ŠA a.s.

Na 97. jednání rady obce se dne 22.6.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Parkovací plocha pro motocykly u brány č.2
 3. Česká pošta s.p. – změna hodin pro veřejnost
 4. Smlouva o zajištění pouťových atrakcí
 5. Kulturní komise
 6. Návrh železničního řádu 2017/2018 v KHK
 7. Tenisový klub
 8. Rozpočtové opatření
 9. Různé       -    Dotace na pořízení automobilu
 • Memorandum o spolupráci
 • Stavební úpravy v místě pro přecházení u konzumu

 

Na 96. jednání rady obce se dne 9.6.2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Dohoda Obce Kvasiny se společností K2 invest s.r.o.
 3. Pronájem nezemědělských pozemků
 4. Smlouva o právu provést stavbu
 5. Žádost Českých drah a.s. o vyjádření k úpravě nocležny
 6. Vyvěšení záměru prodat pozemek 

 

Na 95. jednání rady obce se dne 31.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program 17. jednání ZO
 3. Informace o výsledku analýz spadu z lakovny
 4. Informace o výsledku z měření emisí na hlavním komíně lakovny
 5. Aktivity společnosti ŠKODA AUTO a.s. pro zaměstnance závodu a obyvatele regionu
 6. Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene - služebnosti kabelového vedení NN
 7. Vyjádření k podkladům rozhodnutí ve věci umístění a povolení záměru „ŠKODA AUTO a.s. – KVASINY – LOGISTICKÁ HALA A CENTRUM KVALITY“
 8. Právní služby
 9. Směrnice č.1 k účetnictví – změna v příloze č.4
 10. Směrnice č.14 k podrozvaze
 11. Stanovisko obce – zřízení vodovodní přípojky
 12. Oprava stávající kanalizace – technické zhodnocení
 1. Oprava dešťové kanalizace
 2. Aktualizace ceníku poskytovaných služeb
 3. Různé - Miss Hasička a Hasič roku 2017
 • Rodinný den ŠA a.s.

 

Na 94. jednání rady obce se dne 24.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Projekt podpora kultury v EU
 3. Oprava kapličky
 4. Obnova parku
 5. Kanalizace Kvasiny
 6. Kontrola OSSZ Rychnov n. Kn.
 7. Darovací smlouva
 8. Stavební práce v centru obce v okolí bytovek
 9. Kanalizace Petrák
 10. Rozpočtové opatření
 11. Různé        -     Tour de Kvasiny
 • Sběrný dvůr

Na 93. jednání rady obce se dne 17.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Výběrové řízení „Kanalizace Kvasiny“
 3. Parkování u nádraží na pozemku ČD
 4. Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kvasiny za rok 2016
 5. Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrských sítí
 6. Práce v lese
 7. Vyvěšení záměru likvidace
 8. Vyřazení majetku na základě inventur a záměr prodeje rozmetadla
 9. Různé        -     Stromky u tenisu
 • Dopis s žádostí o finanční pomoc – Psí domov Lukavice
 • Zrušení rozhlasu v DPS
 • Chodník Skuhrov n. Bělou

Na 92. jednání rady obce se dne 4.5. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Komunikace Hamernice
 3. Komunikace Spojovací
 4. Linka bezpečí
 5. Vyvěšení záměrů prodat pozemky
 6. Výběrové řízení „Oprava kapličky“
 7. Výběrové řízení „Obnova parku“
 8. Rekultivace pozemků v majetku obce
 9. Výměna baterií v elektromobilu
 10. Zpracování průkazů energetické náročnosti budov
 11. Dodatek č.5 k pojistné smlouvě č. 7720649302
 12. Záměr pronajmout nezemědělský pozemek
 13. Záměr přenechat nezemědělský pozemek do dočasného užívání
 14. Kamerový systém
 15. Rozpočtové opatření
 16. Různé        -     Digitalizace kroniky
 • Nelegální parkoviště na soukromých pozemcích
 • VO Pod Olšinou

Na 91. jednání rady obce se dne 26.4. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Protipovodňová opatření
 3. Návrh vypořádání námitek ke Změně č.1 Územního plánu Kvasiny
 4. Žádost o vyjádření – plechová garáž
 5. Odvolání proti stavebnímu povolení
 6. Výběrová řízení na dodavatele
 7. Měření hydrantů v obci
 8. Grantový program ŠA „Za každé prodané auto ŠKODA v ČR jeden zasazený strom“
 9. Schválení výsledků inventarizace za rok 2016
 10. Různé       

Na 90. jednání rady obce se dne 20.4. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 3. Kulturní komise
 4. Rozšíření kanalizace Kvasiny
 5. JSDH Obce Kvasiny
 6. Žádost o vyjádření
 7. Oprava povrchu kolem konzumu
 8. Memorandum
 9. Rozpočtové opatření
 10. Různé        -     Roznášení zpravodaje
 • Binkův dům a Vašátkovo
 • Den roztroušené sklerózy 31.5.2017
 • Seminář Příležitosti pro rozvoj regionu

 

Na 89. jednání rady obce se dne 4.4. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Ocenění sportovního úspěchu
 3. Oprava vodovodu a kanalizace v zámeckém dvoře
 4. Rozšíření kanalizace
 5. Záměr prodeje pozemku
 6. Smlouva o zajištění vybudování vodovodu
 7. Kulturní komise
 8. Právní služba
 9. Grantový program ŠA „Tady jsme doma“
 10. Přeložka zařízení distribuční soustavy
 11. Komunikace Spojovací včetně propustku
 12. Různé        -     Společný výcvik hasičů ŠA a hasičů RK včetně zapojení JSDH
 • Přejezd po pozemku pana Horáka
 • Úklid v rámci „Dne země“
 • Postup při projednání Změny č.1 ÚP Kvasiny
 • Možnost přihlášení do soutěže Urbanistický projekt roku

 

Na 88. jednání rady obce se dne 22. 3. 2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Dveře v DPS
 3. Žádost o vyjádření
 4. Smlouva o výpůjčce
 5. Komunikace k bytovým domům
 6. DSO Mikroregion Rychnovsko – členský příspěvek na rok 2017
 7. Dopis představenstva ŠA a.s.
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nezemědělského pozemku
 11. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
 12. Rozpočtové opatření
 13. Směrnice č. 6 - Směrnice upravující oběh účetních dokladů
 14. Různé        -     Sběrný dvůr – nádoby pro vhazování použitých potravinářských olejů
 • Nabídka Letní kino
 • Pouťová zábava, Čarodějnice - bezpečnostní agentura
 • Žádost o informaci předána místostarostovi k vyřízení

Na 87. jednání rady obce se dne 7.3. 2017 projednávaly tyto body:

Program jednání:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Revokace usnesení
 3. Nájemní smlouva
 4. Lávka přes řeku Bělá
 5. Finanční příspěvek na činnost DSO „Mikroregion Bělá“
 6. SMO ČR – členský příspěvek na rok 2017
 7. EZS – objekt dílny, hasičské zbrojnice
 8. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 9. Smlouva o zřízení věcného břemene
 10. Různé        -     Projednání Změny č.1 ÚP Skuhrov nad Bělo  -    Žádost o odkoupení pozemku pana Horáka

Na 86. jednání rady obce se dne 25.2.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Smlouva o výpůjčce
 3. Příspěvek na pořádání plesu
 4. Žádost o vyjádření
 5. Program 16. jednání ZO
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku
 7. Stavební povolení Bar Domeček
 8. Nákup pozemku
 9. Prohlášení o nevyužití předkupního práva
 10. Zadávací řízení – výběr zhotovitele pro varovný informační systém Kvasiny
 11. Různé        -     Námitky ke změně ÚP

 

Na 85. jednání rady obce se dne 7.2.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Značení v obci
 3. Příspěvek na pořádání plesu
 4. VPS kanalizace Kvasiny
 5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku
 7. Vyvěšení záměru prodat pozemek
 8. Poznej souseda
 9. Žádost JPO Kvasiny
 10. Žádost o finanční dar
 11. Granty ŠKODA AUTO a.s.
 12. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
 13. Žádost Euroregionu Glacensis o zaplacení členského příspěvku na rok 2017
 14. Vyvěšení záměru uzavření budoucí kupní smlouvy
 15. Pověření k veřejnosprávní kontrole
 16. Rozpočtové opatření

Na 84. jednání rady obce se dne 24.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kamerový systém
 3. Značení v obci
 4. Příspěvek na pořádání plesu
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 6. Komunikace Spojovací včetně propustku

Na 83. jednání rady obce se dne 17.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Žádost o finanční dar na varhany pro svatovítskou katedrálu
 3. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 4. Žádost o vyhrnování sněhu
 5. Nákup nábytku a trezoru
 6. Memorandum starostů obcí sdružených v DSO Mikroregion Rychnovsko
 7. Příspěvek na pořádání plesu
 8. Kulturní dům
 9. Rozpočtové opatření

 Na 82. jednání rady obce se dne 10.1.2017 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní komise
 3. Komunikace Spojovací včetně propustku
 4. Chodník Kvasiny – Skuhrov n. Bělou
 5. Parkovací karty
 6. Žádost o přidělení bytu v DPS Rychnov n. Kn.
 7. Žádost o finanční dar na podporu sportu
 8. Příspěvek na pořádání plesu
 9. Směrnice
 10. Rozpočtové opatření

Rada 2016

Na 81. jednání rady obce se dne 30.12.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Bezpečnostní situace u vrátnice č. 2 závodu ŠA a.s. Kvasiny
 3. Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2016
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti
 5. Chodník Kvasiny – Skuhrov n. Bělou
 6. Zhodnocení majetku obce - hasičská zbrojnice
 7. Smlouva o produkci umělce, souboru – pořadu
 8. Smlouva na zajištění svozu a odstraňování komunálního odpadu
 9. Vybavení technické čety
 10. Dohoda o provedení práce
 11. Směrnice
 12. Nájemní smlouva
 13. Kamerový systém

Na 80. jednání rady obce se dne 16.12.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Kulturní komise
 3. Územní plán
 4. Smlouva o poskytnutí dotace
 5. Žádosti o vyjádření
 6. Chodník Kvasiny – Skuhrov n. Bělou

Na 79. jednání rady obce se dne 7.12.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Nájemní smlouva
 3. Nejúspěšnější sportovec Rychnovska roku 2016
 4. Smlouva o úschově peněz
 5. Kulturní dům
 6. Dohoda o provedení práce
 7. Rozpočtové opatření

Na 78. jednání rady obce se dne 28.11.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Program 15. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 3. Oprava střešního pláště budovy technických služeb
 4. Odměna řediteli ZŠ a MŠ p.o.
 5. Žádost o vyjádření
 6. Smlouva o výpůjčce

Na 77. jednání rady obce se dne 22.11.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Žádost o zpomalení dopravy a veřejné osvětlení
 3. Prodej – palivové dřevo
 4. Veřejný telefonní automat
 5. Autobusové nádraží v Rychnově nad Kněžnou
 6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Hřiště v lokalitě Zámecká
 7. Kulturní dům
 8. Komunikace Hamernice
 9. Záměr prodeje pozemku
 10. Žádosti o dotace
 11. Fond investic ZŠ a MŠ Kvasiny p.o.
 12. ZTV Hamernice - VO
 13. Žádosti o vyjádření
 14. Oslavy nového roku
 15. Oprava střechy
 16. Pronájem nezemědělských pozemků
 17. Rozpočtové opatření

Na 76. jednání rady obce se dne 7.11.2016 projednávaly tyto body:

 1. Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 2. Darovací smlouva
 3. EZS – objekt dílny, hasičské zbrojnice a školy
 4. Kulturní komise
 5. Autobusové nádraží v Rychnově nad Kněžnou
 6. Okresní soud v Rychnově n. Kněžnou
 7. Kulturní dům
 8. Záměr prodeje pozemku
 9. Záměr prodeje pozemku
 10. Žádost o dotaci
 11. Bezpečnostní zpráva
 12. Smlouva o výpůjčce
 13. Smlouva o zřízení věcného břemene
 14. Obecní úřad
 15. Rozpočtové opatření

Na 75. jednání rady obce se dne 24.10.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Digitální povodňový plán a varovný informační systém
 • Protipovodňová opatření DUR - Dodatek č. 2
 • Komunikace Hamernice
 • Kulturní dům
 • Obecní úřad
 • Dodatek č. 1 Směrnice č. 8/2016
 • Nákup silničních panelů

Na 74. jednání rady obce se dne 17.10.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Vánoční světelná výzdoba
 • Projekt DSO Mikroregion Rychnovsko do OPŽP
 • Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
 • Smlouva o produkci umělce, souboru - pořadu
 • VPS na kanalizaci
 • ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Digitální povodňový plán
 • Rozpočtové opatření

Na 73. jednání rady obce se dne 6.10.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Kulturní dům
 • Spolupráce Škoda Auto a.s.
 • Smlouva o produkci umělce, souboru - pořadu
 • Dočasné užívání nezemědělského pozemku p.č. 946/6
 • Dočasné užívání nezemědělského pozemku p.č. 1060/7
 • Žádost o vyjádření
 • Pilíře a vodoměrné šachty
 • ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Komunikace Hamernice
 • Doplnění silniční obruby
 • Rozpočtové opatření

Na 72. jednání rady obce se dne 23.9.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Pečovatelská služba
 • Komunikace Hamernice
 • Záměr výpůjčky
 • Oprava střechy
 • DSO Mikroregion Bělá
 • Žádost o vyjádření
 • Podpora projektu DSO Mikroregion Bělá
 • Pronájem bytu
 • VPS na kanalizaci
 • ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Rozpočtové opatření

Na 71. jednání rady obce se dne 5.9.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Výběrové řízení VO Hamernice
 • Komunikace k bytovým domům
 • Smlouva o poskytování stravování
 • Byt v DPS
 • Nákup buňky - sklad nářadí
 • Dětské hřiště na Zámecké

Na 70. jednání rady obce se dne 23.8.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Kompostéry pro občany
 • Program jednání zastupitelstva
 • Tenisový klub
 • Kulturní komise
 • Žádost o vyjádření
 • Záměr prodeje - palivové dřevo
 • Smlouvy na energie
 • Splátkový kalendář p. Pavlovec
 • Plán inventur pro rok 2016
 • Výběrové řízení VO Hamernice

Na 69. jednání rady obce se dne 8.8.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Změna č. 1 Územního plánu Kvasiny
 • Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly VPS MF ČR
 • Záměr pronajmout byt
 • Smlouva o produkci umělce, souboru - pořadu
 • Žádost o vyjádření
 • Žádost o odkoupení střešních latí
 • Záměr směnit pozemky
 • Záměr prodeje pozemku p.č. 1074/3 v k.ú. Kvasiny
 • Záměr prodeje stavebních buněk
 • Veřejnoprávní smlouva "Cesta V Intravilánu - Spojovací"
 • Gramis
 • Smlouva o výpůjčce na část pozemkové parcely p.č. 1406/3
 • Rozpočtové opatření

Na 68. jednání rady obce se dne 26.7.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Žádost o dotaci z rozpočtu KHK
 • Stavební úpravy čp. 133

Na 67. jednání rady obce se dne 15.7.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Komunikace k bytovým domům
 • Investiční priority pro IROP
 • Přístřešek ve sběrném dvoře
 • Tenisový areál
 • Nákup křovinořezu
 • Záměr pronajmout byt č. 2.4.A v čp. 344
 • Smlouva o nájmu nezemědělských pozemků - p. Svoboda
 • Smlouva o nájmu nezemědělských pozemků - pí. Rollová
 • Změna č. 1 Územního plánu Kvasiny
 • Záměr uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej pozemku
 • Rozpočtové opatření

Na 66. jednání rady obce se dne 29.6.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Smlouva o převodu družstevního podílu
 • Stavební úpravy čp. 133 ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Přehled obecních pozemků
 • Železniční jízdní řád 2016/2017 v KHK - návrh
 • Oprava oplocení tenisového areálu
 • Oplocení pozemku p.č. 1056/9 v k.ú. Kvasiny
 • Studie řešení prostoru p.č. 1056/9 v k.ú. Kvasiny
 • Rekonstrukce komunikace v ulici Příčná
 • ZŠ a MŠ Kvasiny - oprava dveří
 • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
 • Rozpočtové opatření

Na 65. jednání rady obce se dne 13.6.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Veřejnoprávní smlouva
 • ZTV Hamernice - úprava telekomunikační sítě
 • Dohoda o provedení práce na služby fotografa
 • Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Na 64. jednání rady obce se dne 6.6.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Program zasedání ZO
 • Osazení obrubníku - PD pro ohlášení stavby
 • Údržba veřejné zeleně
 • Vystrojení a vybavení JSDH
 • Účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kvasiny 2015
 • Nákup kontejneru k DPS

Na 63. jednání rady obce se dne 25.5.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Záměr prodeje pozemku
 • Záměr pronájmu nezemědělských pozemků
 • Záměr prodeje traktoru
 • Záměr prodeje latí
 • Dětské hřiště
 • Omezení vstupu na veřejnou komunikaci
 • Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nezemědělského pozemku
 • Návrh zákona o odpadech
 • Obecní rybník
 • Organizační řád obce
 • Změna č. 1 Územního plánu Kvasiny

Na 62. jednání rady obce se dne 13.5.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Chodník Skuhrov nad Bělou - Kvasiny
 • Územní studie Z1-1 Zámecká
 • VPS na služby policie
 • Majetkové záležitosti
 • Výběrová řízení na dodavatele
 • Tenisový areál
 • Studie veřejného osvětlení - analýza
 • Dovybavení traktoru KUBOTA
 • Dohoda o provedení práce na služby fotografa pro Obec Kvasiny
 • Nákup silničních panelů
 • Rozpočtové opatření

Na 61. jednání rady obce se dne 4.5.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Údržba veřejné zeleně
 • Chodník Skuhrov nad Bělou - Kvasiny
 • DUR - protipovodňová opatření

Na 60. jednání rady obce se dne 28.4.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Mapový podklad na pozemek pod školou
 • Vybavení technické čety
 • Stavební úpravy čp. 133, ZŠ a MŠ Kvasiny
 • VPS na služby policie
 • Kulturní komise
 • Dočasné užívání nezemědělského pozemku p.č. 946/6
 • Prodej dlaždic
 • Oprava kapličky na pozemku p.č. 303
 • Rekonstrukce komunikace na přístup pro pěší

Na 59. jednání rady obce se dne 20.4.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Mapový podklad
 • Jednotka požární ochrany
 • Babybox
 • Ulice Spojovací - PD na veřejné osvětlení
 • Odvodňovací žlab Hamernice
 • Obecní rybník - doplnění zeleně
 • Omezení vstupu na veřejnou komunikace
 • Ulice Příčná - PD odvodnění
 • Doplnění silniční obruby
 • Směrnice č. 12 - aktualizace
 • Správní poplatek
 • Nákup počítače
 • Rozpočtové opatření

Na 58. jednání rady obce se dne 11.4.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Právní služba
 • Jednotka požární ochrany
 • Záměr prodeje
 • Vytyčení pozemku p.č. 5059 a p.č. 5062 v k.ú. Kvasiny
 • Projektová dokumentace odvodnění
 • Obecní rybník
 • Rozpočtové opatření

Na 57. jednání rady obce se dne 31.3.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Areál ZŠ a MŠ - geologický průzkum
 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
 • Smlouva o poskytnutí finančních prostředků pro DSO Mikroregion Rychnovsko
 • Pořízení leteckého snímku Obce Kvasiny
 • Žádost o poskytnutí dotace z programu KHK na PD na rozšíření kanalizační stoky
 • Zapojení do projektu "Senior v bezpečí"
 • Záměr prodeje
 • Majetek obce - tenisový areál
 • Zapojení do programu záchrany života s použitím AED a vyškolených zachránců z řad laiků 

Na 56. jednání rady obce se dne 21.3.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Daň z převodu nemovitostí
 • Pověření k zastupování
 • Digitální povodňový plán
 • Žádost do DPS
 • Údržba obce - technické vybavení
 • Údržba veřejné zeleně
 • Chodník III. etapa
 • Inventarizace 2015
 • Rozpočtové opatření

Na 55. jednání rady obce se dne 7.3.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Program zastupitelstva obce
 • Právní služba
 • Revokace usnesení
 • Jednotka požární ochrany
 • Projektová dokumentace odvodnění
 • Přechod pro chodce přes silnici II/321
 • SMO ČR - členský příspěvek na rok 2016
 • Přístřešek na sběrném dvoře
 • Kulturní komise
 • Rozpočtové opatření

Na 54. jednání rady obce se dne 25.2.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Věcné břemeno na plynárenské zařízení
 • Smlouva o nájmu
 • Příspěvek na pořádání plesu
 • Přechod pro chodce přes silnici II/321
 • Projektová dokumentace
 • Nákup kovových regálů
 • Osazení silniční obruby
 • Prodej dlaždic
 • Oprava střechy
 • Kácení stromu na pozemku obce
 • Smlouva o výpůjčce
 • Investiční záměr
 • Územně plánovací informace
 • Nákup židlí
 • Rozpočtové opatření

Na 53. jednání rady obce se dne 10.2.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Grantové řízení Škoda Auto a.s. 2016 + sponzoring
 • Kulturní komise
 • Žádost o finanční příspěvek na ples hasičů
 • Stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách
 • Nebytové prostory čp. 343 - výměna plynového kotle
 • Nákup mobiliáře
 • Nákup vysavače
 • Záměr prodeje
 • Oprava střechy
 • Autorský dozor
 • Rozpočtové opatření

Na 52. jednání rady obce se dne 29.1.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Finanční dar za přínos pro obec
 • Územní studie Bažantnice
 • Licenční smlouva o veřejném provozování - OSA
 • Projektová dokumentace - přechod pro chodce přes silnici II/321
 • Kamerový systém
 • Smlouva o právu provedení stavby
 • Servisní smlouva na bezdrátový systém VISO/VOX
 • Stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách - TDS a BOZP
 • Chodník II. etapa - TDS a BOZP
 • Projektová dokumentace rozšíření kanalizace
 • Rozpočtové opatření

Na 51. jednání rady obce se dne 20.1.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Žádost o finanční dar na podporu sportu
 • Žádost o finanční příspěvek na ples ZŠ a MŠ
 • Směrnice k obsluze mzdové agendy
 • Nákup rozmetadla posypové soli
 • Projektová dokumentace - rozšíření kanalizace
 • Prodej dlaždic
 • Rozpočtové opatření

Na 50. jednání rady obce se dne 12.1.2016 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Žádost VK Auto Škoda Kvasiny o umístění reklamní tabule
 • Vybavení technické čety
 • Nájemní smlouvy
 • Pamětní kniha
 • Vybavení KD
 • Žádost Kerson spol. s.r.o. o přeložení sloupu O2
 • Žádost o finanční příspěvek na ples FIBEKO
 • Přeložení sloupů O2
 • Žádost Euroregionu Clacensis o zaplacení členského příspěvku na rok 2016
 • Žádost Obec Skuhrov n. Bělou o sdělení stanoviska ke stavbě chodníku
 • Pověření k veřejnosprávní kontrole
 • Stavební úpravy čp. 133
 • Žádost o dotaci na Hřiště v lokalitě Zámecká
 • Projektová dokumentace - rozšíření účelové komunikace
 • Kamerový systém
 • Rozpočtové opatření
 • Různé

Rada 2015

Na 49. jednání rady obce se dne 30.12.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Oprava podhledu v čp. 133
 • Rozpočtové opatření č. 24

Na 48. jednání rady obce se dne 21.12.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • Odvodnění prostoru před poštou
 • Prodej obrubníků a dlaždic
 • Odkup pozemku
 • Parkovací karty
 • Smlouva o dílo - architektonická studie KD
 • Ochrana proti hluku
 • Změna odměňování zastupitelů
 • Ocenění občanů
 • Různé

 

Na 47. jednání rady obce se dne 10.12.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Smlouva o poskytnutí dotace
 • Kvasiny - výstavba chodníku II. etapa
 • Tenisový klub - Přístavba šaten
 • Výměna plynového kotle
 • Oprava kanalizačních šachet
 • Revize zeleně
 • Různé

 

Na 46. jednání rady obce se dne 1.12.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Smlouva o výpůjčce vozidel
 • Smlouva s Obcí Skuhrov nad Bělou
 • Úprava odvedení dešťových vod
 • Projekt "Za každé prodané auto v České republice jeden zasázený strom"
 • Tenisový klub - Přístavba šaten
 • Revitalizace areálu základní školy v Kvasinách - architektonická studie
 • DSO Mikroregion Bělá - finanční příspěvek na činnost pro rok 2016
 • Pověření k zastupování
 • Žádost o dotaci
 • Nájemní smlouva
 • Kulturní dům - dokumentace stávajícího stavu
 • Žádost o finanční příspěvek na ples důchodců
 • Rozpočtové opatření
 • Různé

 

Na 45. jednání rady obce se dne 24.11.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Kamerový systém
 • Výměna radiátoru
 • Stavební úpravy čp. 133
 • Smlouva o zrušení práva věcného užívání
 • Různé

 

Na 44. jednání rady obce se dne 18.11.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Likvidace elektro - akumulačních kamen
 • Přeřazení majetku
 • Darovací smlouvy
 • Odpisový plán herních prvků
 • Dohoda o výkonu funkce obecního hajného a odborného lesního hospodáře
 • Záměr podeje dlaždic a obrubníků
 • Chodník na parcele p.č. 33/3 a 18/2 v k.ú. Kvasiny
 • Rozpočtové opatření
 • Různé

 

Na 43. jednání rady obce se dne 9.11.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Smlouva o poskytnutí dotace ze SFDI
 • Změna č. 1 Územního plánu Obce Kvasiny
 • Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu KHK
 • EVEKTOR - výzkumné a školící centrum - I. etapa
 • Záměr pronájmu budovy čp. 276
 • Protipovodňová opatření DUR - Dodatek č. 1
 • Chodník II. etapa - TDI - BOZP
 • Stavební úpravy čp. 133 - TDI a BOZP
 • Rozpočtové opatření
 • Právní pomoc od spol. Frank Bold Advokáti, s.r.o.
 • Vánoční výzdoba
 • Různé

 

Na 42. jednání rady obce se dne 29.10.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Optické vedení - příprava v rámci chodníku v ul. Zámecká
 • Nájemní smlouvy
 • Záměry prodeje
 • Kácení stromů - tenis
 • Chodníky II. etapa
 • Rozpočtové opatření
 • Plán kontrol
 • Různé

 

Na 41. jednání rady obce se dne 8.10.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Schválení programu 10. zasedání ZO
 • Nájemní smlouvy
 • Pergola - oplechování

 

Na 40. jednání rady obce se dne 8.10.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Dohoda o odstavení osobních automobilů v areálu "Kochovo"
 • Finanční dary pro žáky 1. ročníku
 • Vánoční koncert
 • Dopravní značení
 • Byt v DPS
 • Rozpočtové opatření

 

Na 39. jednání rady obce se dne 23.9.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Digitalizace povodňového plánu
 • Dopravní značení
 • Žádost o vyjádření k žádosti o udělení licence dopravce
 • Věcné břemeno
 • Vyklizení bytu
 • Zadávací řízení - přístavba šaten na tenise
 • Záměr prodeje pozemku
 • Revokace usnesení

 

Na 38. jednání rady obce se dne 23.9.2015 projednávaly tyto body:

 • Kontrola úkolů z minulých rad
 • Zadávací řízení - přístavba šaten na tenise
 • Dodatek ke Smlouvě o dílo na digitální povodňový plán
 • Administrace projektu
 • Mapové podklady - doplnění
 • Umístění stavby
 • Vánoční světelná výzdoba
 • Plán inventur pro rok 2015
 • Nákup divadelních kostýmů
 • Matematický model kanalizace a vodovodu
 • Žádost o pokácení stromu
 • Kulturní dům - ozvučení

 

Na 37. jednání rady obce se dne 14.9.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • úprava pozemku p.č. 5214 v k.ú. Kvasiny
 • výměna vodoměrů v DPS

 

Na 36. jednání rady obce se dne 7.9.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • schválení programu 9. jednání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • aktualizace povodňového plánu
 • vodovod a kanalizace
 • dodatek k VPS
 • rozpočtové opatření č. 14

 

Na 35. jednání rady obce se dne 31.8.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • úprava zápisu č. 32/2015 v bodě 9
 • dětské hřiště
 • stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách - IZ
 • ZŠ a MŠ Kvasiny - dokumentace stávajícího stavu
 • nájemní smlouva na nemovitosti - pozemky pod biokoridorem
 • DPS - výměna vodoměrů
 • sbírka Diakonie
 • měřiče rychlosti

 

Na 34. jednání rady obce se dne 24.8.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • chodníky - II. etapa
 • ošetření stromu
 • program 8. jednání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • kulturní dům
 • ZŠ a MŠ Kvasiny
 • vyřazení majetku
 • nájemní byt v DPS

 

Na 33 jednání rady obce se dne 14.8.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • kamerový systém
 • darovací smlouva - Kroupa
 • právní služby
 • pasport dopravního značení - aktualizace
 • rozpočtové opatření

 

Na 32 jednání rady obce se dne 6.8.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých rad
 • oprava a výstavba chodníku U Konzumu
 • rekonstrukce komunikace a přístup pro pěší
 • dotace pro ÚSP pro mládež Kvasiny
 • projektová dokumentace - ul. Příčná (doplnění)
 • nájemní smlouva na rybník
 • stavební úpravy čp. 133
 • rozpočtové opatření
 • finanční odměna divadelníkům
 • DSO Bělá - nákup pártystanu

 

Na 31 jednání rady obce se dne 27.7.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • úprava přístupu ke garážím
 • nákup kontejnerů
 • JSDH Obce Kvasiny
 • napojení elektrické závory
 • žádost o dodatek k VPS č. 8/2015 a 9/2015
 • digitální povodňový plán - srážkoměr
 • rozpočtové opatření
 • rychlá skica na plochy Z1-8 a Z6-1 ÚP Kvasiny
 • omezení vstupu na veřejnou komunikaci
 • veřejné zakázky - konference
 • zápis z 61. jednání výboru VS CS
 • vzletová a přistávací plocha

 

Na 30 jednání rady obce se dne 10.7.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • digitalizace povodňového plánu
 • zařazení objektu čp. 276 do výzkumného grantu
 • právní informační systém Codexis
 • smlouva o nájmu bytu v čp. 343 - dohoda o změně
 • kulturní komise

 

Na 29 jednání rady obce se dne 30.6.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách
 • místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro území ORP Rychnov nad Kněžnou
 • lávka přes řeku Bělá
 • nájemní byt v DPS
 • schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • kulturní komise
 • chodník na parcela p.č. 33/3 a 18/2 v k.ú. Kvasiny

 

Na 28 jednání rady obce se dne 24.6.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • kulturní komise
 • právní služby
 • projektová dokumentace - rozšíření účelové komunikace
 • výměna oplocení v tenisovém areálu Kvasiny
 • užívání rybníka
 • přístup ke garážím
 • lávka přes řeku Bělá
 • ředitelské volno

 

Na 27 jednání rady obce se dne 9.6.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • chodník II. etapa
 • stavební úpravy čp. 133 v Kvasinách
 • cesta přes Háj
 • vyúčtování VPS VK ŠA Kvasiny
 • územní studie na plochu Z1-8, vymezenou územním plánem
 • DSO Mikroregion Bělá
 • schválení programu 6. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • pozemky pod komunikací U Prokopů
 • splátkový kalendář
 • věcné břemeno
 • kulturní komise
 • montáž elektro - mechanické závory
 • nákup frézinku

Na 26 jednání rady obce se dne 1.6.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • poničená zahrádka za KD
 • herbicidní postřikovač
 • stanovení poplatku za vystoupení divadelníků
 • nesouhlas s cenou za pozemek - paní M. Luxová

Na 25 jednání rady obce se dne 19.5.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • kulturní akce 6-12/2015, místo na pouť
 • stavební úpravy OÚ
 • zrušení usnesení plynovod Hamernice
 • křovinořez - likvidace
 • nájemní smlouva - cesta přes Háj
 • schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva Obce Kvasiny
 • dohoda o provedení práce na služby fotografa

Na 24 jednání rady obce se dne 19.5.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • oprava vařičů v bytech DPS
 • zrušení přecenění reálnou hodnotou k záměru prodat p.č. 1386/1
 • právní služba
 • smlouva o právu provedení stavby
 • územní plán

Na 23 jednání rady obce se dne 13.5.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • výsledky grantového řízení "Tady jsem doma" a "Popularizace technického vzdělávání na ZŠ"
 • zákaz kouření v prostoru dětského koutku v parčíku
 • dohoda o pracovní činnosti s panem Josefem Noskem
 • smlouva o zřízení věcného břemene
 • schválení prodeje židlí v KD dle vyvěšeného záměru
 • schválení nájmu nebytových prostor dle vyvěšeného záměru
 • rozpočtové úpravy č. 7

 

Na 22 jednání rady obce se dne 5.5.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Kvasiny
 • záměr prodat p.č. 1385/5 a p.č. 1385/6
 • záměr prodat dva díly pozemku p.č. 1014/6 pro výstavbu
 • dohoda o pracovní činnosti s panem Josefem Noskem
 • cesta pro chodce a cyklisty podél zámeckého parku do Solnice - příčný práh
 • cenová nabídka za projekční práce - úpravy ZTV pro RD na p.č. 405/30 v lokalitě Zámecká
 • smlouva nájemní se Soňou Klímovou na užívání pozemků - přístupová cesta
 • vodovod v cestě Spojovací
 • cenová nabídka "Plynovod pro novou zástavbu "Hamernická" - p.č. 5153/1 v k.ú. Kvasiny
 • revokace usnesení č. 1/14/2015 a č. 2/14/2015 v části pověřuje starostu podpisem smlouvy.

 

Na 21 jednání rady obce se dne 22.4.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • žádost o přijetí na odbornou praxi
 • projekt prvků ekologické stability v k.ú. Lukavice u Rychnova n.Kn. - seznámení se změnou termínu dokončení realizace a povinnosti Obce Kvasiny
 • zrušení části usnesení č. 8/13/2015
 • údržba veřejné zeleně - změna usnesení č. 8/18/2015
 • nákup křovinořezu
 • vyhlídkové lety 23.5.2015

 

Na 20 jednání rady obce se dne 22.4.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • schválení prodeje dřeva
 • právní služba
 • žádost o finanční dar OS Na Venkově
 • smlouva o poskytnutí mimořádného příspěvku- Mikroregion Rychnovsko
 • rozpočtové opatření č. 6
 • oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době
 • výzkumné a školící centrum Kvasiny - dočasné parkoviště
 • veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
 • dohoda o rozvázání dohody o provedení práce
 • revize uzavřených dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
 • Česká školní inspekce - Protokol o kontrole a Inspekční zpráva
 • Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace - ul Příčná
 • ceník za pronájem vestibulu kulturního domu
 • nový finanční sazebník - jubilea, vítání občánků
 • různé

Na 19 jednání rady obce se dne 15.4.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • záměr pronajmout nebytové prostory v čp. 344
 • dohoda o ukončení nájemní smlouvy v čp. 347
 • smlouva o umožnění realizace a následné péče s DSO Mikroregion Bělá
 • oprava oplocení v areálu volejbalového klubu v Kvasinách
 • projektová dokumentace na opravu místní komunikace v ulici Příčná
 • rozpočtové opatření č. 5
 • smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce
 • prodej řeziva
 • projektové práce - Stavební úpravy OÚ Kvasiny, rampa pro osoby ZTP, schodiště a přístřešek nad schody
 • VK AŠ Kvasiny - příprava oslav 75 let činnosti, 50 let pořádání tradičních letních turnajů a 25 let pořádání jarního turnaje mládeže v roce 2016
 • dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a dodávku prací č. 2004001 s Alešem Dostálem ze dne 1.2.2004, Dohoda o pracovní činnosti - veřejná zeleň

 

Na 18 jednání rady obce se dne 7.4.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na chodníky se společností Valbek, spol. s r.o.
 • Územní studie pro zastavitelnou plochu Z 1-1
 • žádost o pronájem veřejného prostranství
 • projektová dokumentace na VO podél místní komunikace, která bude darovací smlouvou převedena panem Hánělem do majetku Obce Kvasiny
 • Smlouva o dílo na "Výměnu a opravu oken a dveří v areálu VK Kvasiny"
 • projektová dokumentace na rozšíření zázemí TK Kvasiny
 • celoskleněná tvrzená střecha
 • Dohoda o pracovní činnosti - veřejná zeleň
 • záměr prodeje židlí z kulturního domu
 • poukázka k životnímu jubileu
 • památná lípa - ošetření

 

Na 17. jednání rady obce se dne 30.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • nákup židlí do kulturního domu
 • nákup skříní do kulturního domu, vývěsky a kolostavu
 • AGROPROJEKCE Litomyšl s.r.o. - vyjádření k dotazům PD Cesta v intravilánu "Spojovací"
 • veřejný vodovod "Cesta v intravilánu - spojovací", vyjádření AQUA SERVIS a.s.
 • žádost o bydlení v DPS
 • pouťové atrakce v roce 2016
 • biokoridor Lukavice

 

Na 16. jednání rady obce se dne 23.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • schválení programu 4. zasedání ZO Kvasiny konaného dne 30,3.2015
 • právní služby Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o. - výkaz činnosti
 • pronájem nezemědělského pozemku
 • záměr prodat hoblovku
 • Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby - chodník na p.č. 33/2, 33/36, 18/2
 • dohody o provedení práce - údržba ozvučovací techniky a osvětlení
 • souhlas veřejnoprávní smlouvou o umístění stavby "Dopravní a technická infrastruktura pro 5 RD Kvasiny"
 • schválení grantu na vybavení učebny volnočasových aktivit
 • fotopasti
 • dětské hřiště na Zámecké

 

Na 15. jednání rady obce se dne 16.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • povodňová hlídka
 • CIRI - projektové záměry
 • dotační programy KHK z oblasti životního prostředí
 • Veřejnoprávní smlouva o umístění stavby: "M3 Kvasiny - Přístavba logistiky jihovýchod"
 • geodetické práce - GP chodníky I. etapa
 • směrnice
 • Organizační řád obce - aktualizace

 

Na 14. jednání rady obce se dne 10.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • místní komunikace V intravilánu - projektová dokumentace na řešení
 • místní komunikace V intravilánu - inženýrská činnost
 • záměr prodat mrazák Liebher
 • Svaz měst a obcí - členský příspěvek
 • Investice do majetku obce - tenisový areál
 • nákup notebooku do kulturního domu
 • rozšíření referenčních bodů měření hluku
 • dohoda na správce rybníka
 • komunikace Hamernice

Na 13. jednání rady obce se dne 4.3.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • jmenování vedoucí pečovatelské služby
 • žádost o vrácení peněz za vodovodní a kanalizační přípojku - "Zámecká"
 • smlouva o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2015 Mikroregionu Rychnovsko
 • rozpočtové opatření
 • žádosti o poskytnutí finančních příspěvků na r. 2015, změny v poskytování dotací
 • žádost Studijní a vědecké knihovny HK o poskytování textů ze zpravodaje obce
 • výzva k odstranění stromů v lokalitě Zámecká
 • grantové programy ŠKODA AUTO a.s. pro rok 2015
 • dopravní značky v lokalitě u pana Háněla
 • oznámení o provedení auditu EKO KOM
 • připomínky obyvatele k úpravě a zvelebení obce
 • směrnice na rok 2015
 • schválení výsledků inventarizace za rok 2014
 • oznámení Úřadu práce o financování politiky zaměstnanosti
 • právní služba
 • dohoda na správce rybníka
 • ozvučovací technika
 • systém KOPIS
 • umístění vývěsky pře budovou České pošty
 • bezbariérový přístup do budovy obecního úřadu

Na 12. jednání rady obce se dne 17.2.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • Dodatek č. 3 ke smlouvě s Valbek s.r.o. - Chodník III. Etapa
 • pronájem zemědělského pozemku
 • ozvučovací aparatura
 • žádost o odkoupení pozemku st. p.č. 430/2 v k.ú. Kvasiny
 • sponzoring ŠKODA AUTO a.s.
 • aktualizace povodňového plánu
 • tiskárna pro obecní úřad
 • nabídka firmy Marius Pedersen na svoz bioodpadů
 • zpráva o uplatňování Územního plánu Kvasiny r. 2011 - 2015
 • doplnění žádosti o zahájení řízení ve věci omezení přístupu na účelovou komunikaci UK 11 ze dne 3.7.2013
 • výběrové řízení na stavební úpravy - výměna oken a dveří - volejbal

 

Na 11. jednání rady obce se dne 2.2.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rády
 • digitální povodňový plán
 • příprava akcí ze studie odtokových poměrů k financování
 • smlouva COMA s.r.o. - hasičská zbrojnice
 • dotazník pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
 • právní služby Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
 • revize pasportu dopravního značení
 • dokumentace "cesta Hamernice"
 • opravy oken a dveří u budovy v areálu volejbalu
 • rozpočtová opatření
 • oprava kabeláže v KD
 • restrukturalizace kabeláže v kancelářích obecního úřadu
 • protipovodňové pytle

 

Na 10. jednání rady obce se dne 26.1.2015 projednávaly tyto body:

 • záměr Obce Kvasiny na prodej řeziva
 • topení v mateřské škole
 • nákup pracovního stolu
 • zápis z jednání s českou poštou
 • rozšíření prostoru pro umístění kontejnerů na Zámecké

Na 9. jednání rady obce se dne 19.1.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • propad půdy na pozemku p.č. st. 131/2 u pana Bednáře, čp. 103
 • nabídka interiérových map
 • nabídka leteckých snímků od firmy AMIDO - letecké snímky, s.r.o.
 • parkování v obci
 • zpráva Policie ČR, obvodní oddělení RK, o počtu spáchaných trestních činů a přestupků v Obci Kvasiny za rok 2014
 • žádosti do DPS Kvasiny
 • výběrové řízení na pozici vedoucí pečovatelské služby
 • výběrové řízení na pozici investičního technika
 • dohoda o pracovní činnosti s panem Jiřím Štěpánkem na péči o vodní dílo
 • záměr Obce Kvasiny prodat vysokotlaký čistič KARCHER bez hadice
 • jmenování vedoucího a zástupce vedoucího zásahové jednotky obce - JPO
 • reprezentace obce v Doberské lize
 • vystoupení pěvecké skupiny Diamontes dne 8.3.2015 v KD Kvasiny

 Na 8. jednání rady obce se dne 12.1.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • členský příspěvek Euroregionu Glacensis na rok 2015
 • knihovna
 • navýšení ceny za odstranění odpadu na skládce společnosti Marius Pedersen a.s. v Křovicích
 • úprava rozpočtu
 • záměr pronajmout zemědělský pozemek
 • diakonie Broumov
 • dům s pečovatelskou službou
 • žádost o ukončení činnosti velitele zásahové jednotky
 • příspěvek na pořádání plesu
 • záměr obce prodat soustruh
 • nákup potřebné části pozemku od pana Ševely
 • metodická dohlídka v rámci projektu "Koukej zpomalit"
 • pronájem kulturního domu
 • posun termínu vypořádání finančního daru od společnosti Škoda Auto a.s. na vybudování přechodu pro chodce
 • nákup počítačů
 • webové stránky obce
 • územní plán Obce Kvasiny

 

Na 7. jednání rady obce se dne 5.1.2015 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání rady
 • měřiče tepla
 • ceník na pronájem kulturního domu
 • zakoupení vysavače
 • zakoupení fotoaparátu
 • zakoupení studenovodního vysokotlakého stroje Wap
 • finanční příspěvek na činnost DSO Mikroregion Bělá
 • žaluzie do oken bytů v DPS
 • pronájem části střechy pro zařízení pro přenos dat na budově čp. 254 a 343 společnosti JVNET.CZ s.r.o.
 • výběrové řízení na pozici investičního technika
 • záměr p. Andrše zřídit kompost v prostoru lesa u svého bydliště a jeho požadavek na dostupnost obecní techniky
 • nominace sportovců na akci "Sportovec roku 2014"

Rada 2014

Na 6. jednání rady obce se dne 22.12.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola minulých usnesení
 • knihovna
 • vodoměry
 • česká pošta - změna užívání prostor
 • zápis z jednání kulturní komise
 • prodej hoblovky a soustruhu
 • veřejný prostor Pod Olšinou včetně povodňových domků
 • nájemní smlouvy byt v č.p. 343
 • nákup počítače
 • program ZO

 

Na 5. jednání rady obce se dne 15.12.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola minulých usnesení
 • autorský dozor - Chodníky I. etapa
 • výkaz práce a nákladů Advokátní kancelář Šikola a partneři, s.r.o.
 • příspěvek na muzikál - Divadlo Hybernia
 • finanční příspěvek - doplatek- regenerace veřejné zeleně DSO Mikroregion Bělá
 • vítání Nového roku
 • smluvní pokuta - odtokové poměry
 • úpravy rozpočtu

 

Na 4. jednání rady obce se dne 8.12.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola minulých usnesení
 • ANTEE - restrukturalizace web stránek
 • stanovení příspěvku p.o. ZŠ a MŠ pro rozpočet 2015
 • smlouvy o nájmu nezemědělských pozemků - zahrádky
 • navýšení ceny na vypracování dokumentace územní studie "Zámecká"
 • pronájem čp. 347
 • nabídka kompostárny Dobré
 • příspěvek okresnímu sdružení ČUS Rychnov nad Kněžnou
 • schválení daru ve výši 1000,- Kč panu Andršovi za úklid v okolí rybníku
 • navýšení odměny - fakturace - za TDI na akci "Chodníky v obci Kvasiny"
 • vyřazení starého nefunkčního výčepního zařízení a helmy hasičské modré
 • zajištění pořizovatelského servisu pro pořízení Změny č. 1 ÚP Kvasiny
 • záměr řešit veřejný prostor na pozemku p.č. 1056/9
 • vyhotovení geometrického plánu pro oddělení pozemků pro výstavbu bytových domů z pozemku p.č. 1014/6 pro budoucí možnou výstavbu

Na 3. jednání rady obce se dne 1.12.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola minulých usnesení
 • projíždění sběrným dvorem Povodí Labe
 • žaluzie v bytech DPS
 • záměr obce prodat 540 ks dlaždic
 • nákup myčky do kulturního domu
 • úpravy rozpočtu
 • cesta U Prokopů

 

Na 2. jednání rady obce se dne 24.11.2014 projednávaly tyto body:

 • stavební buňky pana Žižky za bowlingem
 • měřiče tepla
 • odstranění starého pouličního osvětlení
 • pronájem KD
 • správce KD
 • záměr prodat Hobi soustruh a Hobi hoblovku

 

Na 1. jednání rady obce se dne 13.11.2014 projednávaly tyto body:

 • používání závěsného odznaku v souladu se Zákonem o obcích místostarostou
 • zřízení kulturní a sociální komice, volby předsedy a stanovení počtu jejích členů
 • platový výměr ředitele ZŠ a MŠ
 • schválení odměny pro ředitele ZŠ a MŠ
 • osvětlení stromu
 • objednání právních služeb
 • rozpočtová opatření
 • stanovení celkového počtu zaměstnanců obce - zřízení nového pracovního místa
 • smluvní pokuta odtokové poměry
 • schválení ceníku na pronájem pozemků
 • záměry na pronájem pozemků
 • záměr pronajmout kulturní dům
 • dokoupení nutných komponentů pro kvalitní ozvučení a osvětlení
 • program zastupitelstva obce

 

Na 65. jednání rady obce se dne 5.11.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • chodník I. etapa - vícepráce
 • žádost o náhradu škody
 • jmenování velitele JPO
 • záměr pronajmout č.p. 347
 • prodej nepotřebné dlažby
 • rozšíření veřejného osvětlení
 • osvětlení tenisové zdi
 • oprava místní komunikace u Prokopových
 • rozpočtové opatření č. 16

Na 64. jednání rady obce se dne 30.9.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • plán inventur na rok 2014
 • zastřešení objektu Bumbálka na hřišti Olšina
 • podnět ke změně Územního plánu Obce Kvasiny
 • záměr na pronájem pozemků pro zahrádky
 • žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska - regulační stanice zemního plynu- závod Kvasiny
 • žádost o vyjádření k projektové dokumentaci - přístavba logistiky jihovýchod
 • nákup motorové pily STIHL
 • nákup vysavače listí
 • výběr dodavatele - osvětlený přechod
 • program ZO
 • příspěvek žákům základní školy

 

Na 63. jednání rady obce se dne 17.9.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • nákup motorové pily
 • příprava veřejného osvětlení
 • dohody o provedení práce
 • rozpočtové opatření č. 14

 

Na 62. jednání rady obce se dne 2.9.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • Žádost o rozšíření nájemní smlouvy - FYTO spol. s r.o.
 • žádost o vyjádření - udělení licence 640433 ČSAD Ústí nad Orlicí a.s.
 • Žádost o navýšení rozpočtu - nákup houpaček pro ZŠ a MŠ Kvasiny
 • Výběrové řízení oprava komunikace u okálů
 • Výběrové řízení výstavba chodníku U Soudku
 • uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v DPS Kvasiny
 • zadání Změny č. 1 Územního plánu Kvasiny - Regio, projektový ateliér, s.r.o.
 • mapové podklady za školou - Krsek
 • souhlas se stavbou dopravní a technické infrastruktury - Hamernice
 • schválení nákupu svářečky
 • inzerce do Rychnovského deníku
 • nákup vyžínače
 • finanční příspěvek na zprostředkování výstavy veteránů
 • oprava dešťové komunikace
 • rozpočtové opatření č. 13

 

Na 61. jednání rady obce se dne 8.8.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • projednání programu na zasedání Zastupitelstva obce Kvasiny 19.8.2014
 • účet FRB
 • žádost - Jaroslav Černý
 • nákup komponentů
 • zpráva o výsledku veřejnoprávní kontroly ESOP
 • stížnost na Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 obce Kvasiny o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
 • objednávka fotografií obce
 • schválení zvýšení počtu zaměstnanců OÚ
 • obecní rybník
 • kontejnery pro sběr textilií

 

Na 60. jednání rady obce se dne 25.7.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkoků z minulých jednání
 • podnět k prošetření - živý plot u pana Kerna
 • cenové nabídky na zastřešení objektu BUMBÁLKA v areálu pod Olšinou
 • dřevěná lávka u Šmoranců
 • návrh smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb - MUDr. Karolina Juránková, s.r.o.
 • pronájem bytu v povodňovém domku č.p. 347 SDH Kvasiny - náležitosti nájemní smlouvy a předání
 • schválení záměru pořádat "Obecní den" dne 20.9.2014
 • jmenování vedoucí pečovatelské služby
 • vyřazení majetku na základě provedených inventur 2013
 • rozpočtové opatření
 • nákup komponentů
 • "Grand Prix Královéhradeckého kraje"
 • vyvěšení záměru prodeje pozemků
 • smlouva o bezplatném převodu stojanu TVM
 • žádost o odkoupení stavební buňky
 • žádost o příspěvek Volejbalovému klubu AUTO ŠKODA Kvasiny

 

Na 59. jednání rady obce se dne 16.6.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava jednání ZO
 • schválení směrnic na rok 2014
 • účetní závěrka příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Kvasiny za rok 2013
 • výstavba pergoly u kulturního domu
 • oprava vodovodních šachet
 • instalace obrubníků na komunikaci
 • výstavba kanalizace
 • dodatky smluv na pronájem bytů v povodňových domcích
 • poradenská činnost
 • nákup plotostřihu
 • prodej nepotřebných stavebních buněk
 • dokončení Územní stude na plochu Z1-1 Zámecká
 • rozpočtové opatření

 

Na 58. jednání rady obce se dne 8.4.2014 projednávaly tyto body:

 • turistické mapy
 • poskytnutí bytu třetí osobě
 • žádosti o byt v povodňovém domku
 • žádost o schválení čerpání výdajů na oslavy 125 let ZŠ z provozních prostředků
 • zakoupení laviček
 • návrh finanční odměny divadelníkům
 • smlouva o právu provést stavbu - EVEKTOR
 • posuzování vlivu na životní prostředí - Výzkumné a školící centrum Kvasiny
 • posuzování vlivu na životní prostředí - Zvýšení flexibility montáže Kvasiny
 • půjčování mechanizace a dalších věcí v majetku obce
 • pověření kontrolou průběhu prací při výstavbě chodníků

 

Na 57. jednání rady obce se dne 16.5.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava jednání ZO
 • smlouva o poskytnutí finančních prostředků - Mikroregion Rychnovsko
 • smlouva o úpravě vzájemných vztahů při přidělení bytu v DPS v RK
 • cenová nabídka zpracování projektové dokumentace chodníku na p.č. 33/3 a 18/2
 • žádost o snížení nájemného v KD
 • instalace autobusové zastávky a úprava příkopu za školou
 • žádost o pozemek p.č. 405/111 - Leta
 • rozhlasové služby v Kvasinách - ceník
 • jmenování zástupce do strategické komise - investiční záměr výroby nového modelu ve ŚKODA AUTO a.s.
 • smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících - II. etapa chodníků
 • výběr veřejného osvětlení - výstavba chodníku I. etapa
 • rozpočtové opatření
 • JPO V.
 • vedení pečovatelské služby v Kvasinách
 • výsledky měření radonu v čp. 276

 

Na 56. jednání rady obce se dne 8.4.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • smlouva o poskytnutí finančních prostředků
 • odstranění plynového pilíře
 • poskytnutí bytu třetí osobě
 • odstoupení z funkce velitele jednotky JSDH
 • odstranění turistické mapy
 • projekt "DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatři"
 • smlouva EKO-KOM a.s.
 • nákup laviček pro KD
 • schválení programu v KD
 • rozpočtové opatření č. 6
 • oprava mostu u Petrů

Na 55. jednání rady obce se dne 8.4.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • územní studie Z1-1
 • změna integrovaného povolení
 • nařízení obce - tržní řád
 • nedobytná pohledávka
 • přenosný rentgen Nemocnice Rychnov n. Kn.
 • příspěvek MAS SPLAV, z.s.
 • žádost o byt v DPS
 • žádost o pozemek
 • žádost o byt
 • Ukliďme Česko
 • schválení programu v KD
 • rozpočtové opatření č. 5
 • cenová nabídka na opravu kanálu před kulturním domem
 • smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
 • dodatek č. 1 k Dohodě o užívání nebytových prostor

Na 54. jednání rady obce se dne 17.3.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava jednání ZO
 • provozování rybníka
 • příprava pozemků pro výstavbu tělocvičny
 • zahradní houpačky pro DPS

Na 53. jednání rady obce se dne 28.2.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • příprava jednání ZO
 • pronájem sokolovny a doprava dětí
 • vyúčtování příspěvku

Na 52. jednání rady obce se dne 28.1.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • nájemní smlouva kulturní dům
 • smlouva o bezúplatném převodu pozemků
 • nařízení obce - tržní řád
 • dodatek smlouvy o dílo - protipovodňová opatření
 • zřízení obytné zóny
 • umístění pouličního osvětlení
 • ohlášení stavby
 • schválení akcí v kulturním domě
 • příspěvky DSO Bělá, Euroregion Glacensis a Sdružení SPLAV, z.s.
 • rozpočtové opatření č. 2

Na 51. jednání rady obce se dne 28.1.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • směna pozemků
 • žádost o souhlas k poskytnutí bytu
 • oprava sportovní stříkačky
 • žádost o pronájem obecního bytu
 • schválení akcí v kulurtním domě
 • vybyvení kuchyně kulurtního domu
 • žádosti o příspěvek na ples
 • žádost o příspěvek na nákup agregátu
 • žádost o připojení se ke kampani "Vlajka pro Tibet"
 • rozpočtové opatření č. 1

Na 50. jednání rady obce se dne 14.1.2014 projednávaly tyto body:

 • kontrola úkolů z minulých jednání
 • kulturní dům
 • nákup pozemků pod komunikací
 • parkování u sportovního areálu

 

Návštěvnost stránek

296433