Obec Kvasiny mapa

Vyhledávání

Strategické dokumenty

Studie územních dopadů rozvoje průmyslové zóny Solnice - Kvasiny - Rychnov nad Kněžnou

http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?pgid=1777

Schválená Změna č. 1 Územního plánu Kvasiny, která nabyla účinnosti dne 18.8. 2017

1_Příloha_1_Z1_ÚP_Kvasiny_vyznačení změn.pdf    2_Příloha_2_Z1_ÚP_Kvasiny_Fotodokumentace.pdf     3_Příloha_3_Z1_ÚP_Kvasiny_výsledky projednání_zvláštní zájmy.pdf    4_Příloha_4_Z1_ÚP_Kvasiny_vypořádání připomínek ke společném.pdf      5_Příloha_5_Z1_ÚP_Kvasiny_vypořádání připomínek z veřejného .pdf     6_Příloha_6_Z1_ÚP_Kvasiny_rozhodnutí o námitkách_b.pdf    ÚP_Kvasiny_Z1_OOP_7_2017_nabytí účinnosti 18_8_2017.pdf       Z1_Kvasiny-HLV.pdf    Z1_Kvasiny-KOV.pdf     Z1_Kvasiny-SUV.pdf     Z1_Kvasiny-VPS.pdf      Z1_Kvasiny-ZCU.pdf      Z1_Kvasiny-ZPF.pdf           

Studie - Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

TST_B-5-2__vzpr-val.pdf         TST_B-3-2__sit.pdf        TST_B-3-1__sit.pdf       TST_B-2__ortofoto.pdf       TST_B-1__prehl.pdf      TST_A__pruv-zpr2.pdf          

Situace plánovaného umístění ochranného valu.pdf

Územní plán

Návrh změny č. 1 Územního plánu  Kvasiny

Z1_Kvasiny-HLV.pdf         Z1_Kvasiny-KOV.pdf     Z1_Kvasiny-SUV.pdf      Z1_Kvasiny-VPS.pdf      Z1_Kvasiny-ZCU.pdf       Z1_Kvasiny-ZPF.pdf

C1950-16-0_HVURÚ_ÚPD_Kvasiny_fin_2016_10_14.pdf        Příloha_1_Z1_ÚP_Kvasiny_vyznačení změn_pro_VP.pdf        Příloha_2_Z1_Krajinný ráz příloha foto.pdf        Příloha_3_Z1_ÚP_Kvasiny.pdf         ÚP_Kvasiny_Z1_pro_VP_12_2016.pdf   

Územní plán 

Kvasiny_UP_textová část.pdf

Koordinační výkres.pdf

Výkres základního členění území.pdf

Výkres technické infrastruktury.pdf

Hlavní výkres.pdf

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.pdf

Výkres širších vztahů.pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.pdf

Strategie rozvoje obce

Komplexní elaborát.pdf

Kvasiny_analytická část.pdf

Kvasiny_návrhová a implementační část.pdf

Problémový výkres.pdf

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z 1-1 - část B

A. Textová část

B1. Širší územní vztahy

B2. Situace - hlavní výkres.pdf

B3. Situace - vytyčovací

B4. Situace koordinační

B5. Parkování

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z 1-5

Textová část.pdf

P1 KOMPLETNÍ URBANISTICKÝ NÁVRH.pdf

P2 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ.pdf

P3 VIZUALIZACE.pdf

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z 1-8

A. Textová část

B. Výkresová část

B1. Širší vztahy

B2. Hlavní výkres 840X297mm

B3. Výkres regulace 840X297

B4. Koordinační výkres

B5. Výkres veřejných prostranství

B6. Obrazová příloha

Územní studie pro zastavitelnou plochu Z 8-1

Textová část - titul.pdf

Textová část - text.pdf

A - širší vztahy.pdf

B - koordinační výkres.pdf

C1 - situační výkres.pdf

C2 - situační výkres ortofoto.pdf

D - situační výkres infrastruktura.pdf

Pasport místních komunikací

Pasport místních komunikací.pdf

Návštěvnost stránek

299142